Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73228-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Medizinische Verbrauchsartikel

2023/S 025-073228

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE I SPEShNA MEDITsINA N.I. PIROGOV EAD
Nationale Identifikationsnummer: 130345786
Postanschrift: bul. "TOTLEBEN" No..21
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Diana Bengarska
E-Mail: diana_bengarska@abv.bg
Telefon: +359 029154433
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pirogov.eu/bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2465
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Доставка на медицински изделия/консумативи за Клиниките по ортопедия и травматология при "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕООД

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия.

Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи.

Възложителят разделя поръчката на 9 (девет) обособени позиции

Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 758 896.20 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Тазобедрени и коленни ендопротези с опция за първично ревизионно колянно протезиране

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Тазобедрени и коленни ендопротези с опция за първично ревизионно колянно протезиране,  обособени в 6 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 150 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за тазобедрено ендопротезиране, включваща двуполюсни и еднополюсни, циментни и безциментни, първични и ревизионни ендопротези, в това число такива с високотехнологичен дизайн и материали, включително от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори, ендопротези с порьозни повърхности, покрити с метална нишка от чист титан и артикулации редуциращи фрикцията…

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за тазобедрено ендопротезиране, включваща двуполюсни и еднополюсни, циментни и безциментни, първични и ревизионни ендопротези, в това число такива с високотехнологичен дизайн и материали, включително от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори, ендопротези с порьозни повърхности, покрити с метална нишка от чист титан и артикулации редуциращи фрикцията (високоомрежен полиетилен, керамика) ,  обособени в 161 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 2358 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за първично и ревизионно тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване, без запазване на задна кръстна връзка и с възможност за реконструкция на значителни костни дефекти посредством тибиални и феморални елементи(прави и офсетни удължители,блокчета и клинове),система тип Rotating Hinge коляно или еквивалентно/и и конуси от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори…

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за първично и ревизионно тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване, без запазване на задна кръстна връзка и с възможност за реконструкция на значителни костни дефекти посредством тибиални и феморални елементи (прави и офсетни удължители, блокчета и клинове), система тип Rotating Hinge коляно или еквивалентно/и и конуси от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори; Система за уникондилно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент;   обособени в 43 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 388 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за първично тотално лакътно ендопротезиране с циментно закрепване

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за първично тотално лакътно  ендопротезиране с циментно закрепване,   обособени в 3 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 60 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за първично еднополюсно и двуполюсно раменно ендопротезиране включваща опции за анатомично стандартно, фрактурно, безстеблено и ревърс раменно ендопротезиране

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Система за първично еднополюсно и двуполюсно раменно ендопротезиране включваща опции за анатомично стандартно, фрактурно, безстеблено и ревърс раменно ендопротезиране,   обособени в 34 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 36 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-490234
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77952
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ОП 1: Тазобедрени и коленни ендопротези с опция за първично ревизионно колянно протезиране

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ЕКОС-МЕДИКА ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831029075
Postanschrift: Павлово, ул. Голям Братан № 8
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: ecosmedica@ecosmedica.com
Telefon: +359 024914088
Fax: +359 024914087
Internet-Adresse: https://ecosmedica.com/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 709 800.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 591 499.90 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77825
Los-Nr.: 6, 7, 8, 9
Bezeichnung des Auftrags:

ОП № 6, ОП № 7, ОП № 8 и ОП № 9

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: СИКО - ФАРМА ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 040859856
Postanschrift: ул. ”Брегалница” № 43, ет. 2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1303
Land: Bulgarien
E-Mail: syco@mail.orbitel.bg
Telefon: +359 028224548
Fax: +359 028224548
Internet-Adresse: http://syco-pharma.com/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 783 350.90 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 167 396.30 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023