Lieferungen - 73228-2023

03/02/2023    S25

България-София: Медицински консумативи

2023/S 025-073228

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130345786
Пощенски адрес: бул. "ТОТЛЕБЕН" №.21
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Диана Бенгарска
Електронна поща: diana_bengarska@abv.bg
Телефон: +359 029154433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pirogov.eu/bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2465
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на медицински изделия/консумативи за Клиниките по ортопедия и травматология при "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕООД

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия.

Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи.

Възложителят разделя поръчката на 9 (девет) обособени позиции

Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 758 896.20 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тазобедрени и коленни ендопротези с опция за първично ревизионно колянно протезиране

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тазобедрени и коленни ендопротези с опция за първично ревизионно колянно протезиране,  обособени в 6 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 150 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за тазобедрено ендопротезиране, включваща двуполюсни и еднополюсни, циментни и безциментни, първични и ревизионни ендопротези, в това число такива с високотехнологичен дизайн и материали, включително от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори, ендопротези с порьозни повърхности, покрити с метална нишка от чист титан и артикулации редуциращи фрикцията…

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Система за тазобедрено ендопротезиране, включваща двуполюсни и еднополюсни, циментни и безциментни, първични и ревизионни ендопротези, в това число такива с високотехнологичен дизайн и материали, включително от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори, ендопротези с порьозни повърхности, покрити с метална нишка от чист титан и артикулации редуциращи фрикцията (високоомрежен полиетилен, керамика) ,  обособени в 161 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 2358 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за първично и ревизионно тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване, без запазване на задна кръстна връзка и с възможност за реконструкция на значителни костни дефекти посредством тибиални и феморални елементи(прави и офсетни удължители,блокчета и клинове),система тип Rotating Hinge коляно или еквивалентно/и и конуси от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори…

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Система за първично и ревизионно тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване, без запазване на задна кръстна връзка и с възможност за реконструкция на значителни костни дефекти посредством тибиални и феморални елементи (прави и офсетни удължители, блокчета и клинове), система тип Rotating Hinge коляно или еквивалентно/и и конуси от тантал с високопореста структура с изцяло свързани пори; Система за уникондилно колянно ендопротезиране с метален тибиален компонент;   обособени в 43 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 388 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за първично тотално лакътно ендопротезиране с циментно закрепване

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Система за първично тотално лакътно  ендопротезиране с циментно закрепване,   обособени в 3 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 60 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за първично еднополюсно и двуполюсно раменно ендопротезиране включваща опции за анатомично стандартно, фрактурно, безстеблено и ревърс раменно ендопротезиране

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, бул. „Тотлебен“ № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Система за първично еднополюсно и двуполюсно раменно ендопротезиране включваща опции за анатомично стандартно, фрактурно, безстеблено и ревърс раменно ендопротезиране,   обособени в 34 номенклатури. В колона "Прогнозно количество", общо за всички номенклатури – 36 бр., подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същият предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца, ако не е изразходван предвидения финансов ресурс.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 174-490234
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77952
Обособена позиция №: 1
Наименование:

ОП 1: Тазобедрени и коленни ендопротези с опция за първично ревизионно колянно протезиране

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕКОС-МЕДИКА ООД
Национален регистрационен номер: 831029075
Пощенски адрес: Павлово, ул. Голям Братан № 8
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: ecosmedica@ecosmedica.com
Телефон: +359 024914088
Факс: +359 024914087
Интернет адрес: https://ecosmedica.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 709 800.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 591 499.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77825
Обособена позиция №: 6, 7, 8, 9
Наименование:

ОП № 6, ОП № 7, ОП № 8 и ОП № 9

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СИКО - ФАРМА ЕООД
Национален регистрационен номер: 040859856
Пощенски адрес: ул. ”Брегалница” № 43, ет. 2
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: syco@mail.orbitel.bg
Телефон: +359 028224548
Факс: +359 028224548
Интернет адрес: http://syco-pharma.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 783 350.90 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 167 396.30 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023