Dienstleistungen - 73259-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen

2023/S 025-073259

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 005-011387)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 221964385
Postanschrift: Al. Jana Pawła II 50
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-462
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
E-Mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telefon: +48 587684640
Fax: +48 587684829
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.copernicus.gda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: D10.251.4.M.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją niebezpiecznych odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na czas trwania umowy, na własny koszt i ryzyko, 2-óch urządzeń chłodniczych spełniających wymagania zawarte w OPZ .

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, kserokopii dokumentów potwierdzających, że używane środki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP, oraz kserokopii dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 005-011387

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu oraz Spełniają

warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy

którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108

ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp2) w art. 7 ust.

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniuagresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie b) Zamawiający

nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw

wykluczenia). Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1)JEDZ–oświadczenie wstępne składane w

formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.

1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", art.

108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka

karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem3)oświadczenia wykonawcy, w

zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4)oświadczenia wykonawcy w zakresie

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z

dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 5)wykazu usług wykonanych 6)aktualne

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów

7) dokument potwierdzający, że wykonawca ma nadany numer rejestrowy 2.Dokumenty składane w przypadku

Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP. Wykonawca mający siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast dokumentów, o których mowa

w § X ust. 2 pkt b)(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru,

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ustępu, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy Wykonawcy mogą

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą

przedmiotowych środków dowodowych: Aktualną decyzję uprawnionego organu zezwalającą na użytkowanie /

eksploatację/ zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia;

Zaświadczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o tym, że instalacja/e wskazane

w zał. nr 5 a są aktualnie eksploatowane; Certyfikat wskazujący na posiadanie przez wykonawcę wdrożonego i

utrzymywanego systemu zarządzania środowiskowego.

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu oraz Spełniają

warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie b) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw wykluczenia). Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1)JEDZ–oświadczenie wstępne składane w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", art.108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem3)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4)oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 5)wykazu usług wykonanych 6)aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów 7) dokument potwierdzający, że wykonawca ma nadany numer rejestrowy 2.Dokumenty składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast dokumentów, o których mowa w § X ust. 2 pkt b)(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ustępu, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: Aktualną decyzję uprawnionego organu zezwalającą na użytkowanie /eksploatację/ zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia; Zaświadczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o tym, że instalacja/e wskazane w zał. nr 5 a są aktualnie eksploatowane;

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa pomorskiego lub na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na obszarze tego samego województwa z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii, lub wpis do prowadzonego przez starostę rejestru zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa pomorskiego lub na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na obszarze tego samego województwa z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

muss es heißen:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, unieszkodliwiania odpadów na terenie

województwa pomorskiego lub na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na obszarze tego samego województwa z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii, lub wpis do prowadzonego przez starostę rejestru zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa pomorskiego lub na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na obszarze tego samego województwa z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: