Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73272-2023

03/02/2023    S25

Polen-Łódź: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2023/S 025-073272

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Biblioteka Miejska w Łodzi
Nationale Identifikationsnummer: 725-224-96-94
Postanschrift: Pl. Wolności 4
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Michalska, Agnieszka Jachowicz
E-Mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl
Telefon: +48 571553080
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.biblioteka.lodz.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samorządowa instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Działalność kulturalna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Druk oraz dostarczenie wydań gazety - dziennika o tytule „Łódź.pl” w 2023 roku

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP/6/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydruku i dostarczeniu wydań gazety - dziennika o tytule „Łódź.pl” w 2023 roku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 820 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydruku i dostarczeniu wydań gazety - dziennika o tytule „Łódź.pl” w 2023 roku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności określone w Opisie przedmiotu zamówienia, związane z wykonaniem zamówienia których, wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. następujące czynności:

a) przyjęcie od Zamawiającego i sprawdzenie pod względem technicznym plików gazety do druku;

b) obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich dokonujących wydruku gazety aż do uzyskania wersji finalnej;

c) przygotowanie ekspedycji gazety do Zamawiającego oraz dostawa.

4. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

5. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 roku z zastrzeżeniem, iż pierwsze wydanie gazety nastąpi w dniu 2 stycznia 2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin przekazania pliku do druku / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp – Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji.

2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na usługę wydania gazety w innym dniu tygodnia niż wskazane w pkt 3 lub/i zwiększenia łącznego nakładu gazety lub/i zwiększenia ilości stron gazety ponad podstawę 16 stron o każde kolejne 4 strony lub/i wydania gazety wraz z tzw. „insertem mechanicznym” oraz dodatkowego transportu gazety w przypadku zwiększonego nakładu gazety/gazet w jednym dniu łącznie ponad 100.000 egzemplarzy.

3. Opis przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji i warunki udzielenia tego zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (/BibliotekaLodz/SkrytkaESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Biblioteka Miejska w Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 190-538491
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Druk oraz dostarczenie wydań gazety - dziennika o tytule „Łódź.pl” w 2023 roku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Agora S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 5260305644
Postanschrift: ul. Czerska 8/10
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-732
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 820 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz w związku z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Zgodnie z art. 257 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Na podstawie art. 139 ust. 1 uPzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca składa wraz z ofertą:

4.1 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu:

4.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 3 do SWZ.

4.1.2 oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych tj.:

5.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

5.1.1 Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.1.2 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa:

- w art. 125 ust. 1 uPzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 uPzp,

- z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.1.3 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 uPzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej. Zakres przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług: druk oraz dostarczenie wydań gazety - dziennika o tytule „Łódź.pl”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

[numeracja zgodna z SWZ]

38.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

38.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

38.3 W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

38.3.1 niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

38.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

38.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

38.5 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać́ się̨ z jego treścią̨ przed upływem tego terminu.

38.6 Domniemywa się̨, że Zamawiający mógł zapoznać́ się̨ z treścią̨ odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

38.7 Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:

38.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

38.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 38.7.1 SWZ.

38.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

38.9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

38.10 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

38.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

38.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

38.11 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

38.12 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023