Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 73292-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Zalău: Körnungen, Splitt, Steinmehl, Kiesel, Kies, Schotter und Kleinschlag, Steingemische, Kiessandgemische und andere Aggregate

2023/S 025-073292

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CITADIN ZALAU SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 27243753
Postanschrift: Strada: Fabricii, nr. 28
Ort: Zalau
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Postleitzahl: 450081
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Anca Cosma
E-Mail: ancacristinacosma@yahoo.com
Telefon: +40 744608879
Fax: +40 260611543
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.citadinzalau.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162088
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SRL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare agregate de cariera

Referenznummer der Bekanntmachung: 1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14212000 Körnungen, Splitt, Steinmehl, Kiesel, Kies, Schotter und Kleinschlag, Steingemische, Kiessandgemische und andere Aggregate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie agregate de cariera, valoarea minima fiind cea estimata pana la 31.12.2023, iar cea maxima reprezentand valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungii cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.165 din HG.395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana la data de 30.04.2024, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 959 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Hauptort der Ausführung:

Zalau, str. Fabricii, nr.28, jud. Salaj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitati estimate:

- nisip concasaj: minim: 2 500 to- maxim: 7 500 to;

- criblura 16-22.4:minim:1 000 to- maxim: 3 500 to;

- sort 0-40 mm: minim: 2 500 to- maxim: 6 000 to;

- criblura 4-8 mm: minim: 2 500 to- maxim: 7 500 to;

- criblura 8-16 mm:minim:2 500 to-maxim: 7 500 to;

- amestec optim 0-63 mm : minim: 6 000 to-maxim: 12 000 to;

- agregat grosier 40-63 mm: minim: 7 500 to- maxim:19 000 to;

- agregat grosier anrocamente 90-250 mm:minim: 500 to- maxim: 2 500 to.

Se vor respecta conditiile din caietul de sarcini.

Achizitie agregate de cariera, valoarea minima fiind cea estimata pana la 31.12.2023, iar cea maxima reprezentand valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.165 din HG.395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana la data de 30.04.2024,conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Prețul ofertei -95% Termenul de livrare - 5% / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sunt aplicabile prevederile art.165, din HG 395/2016

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Contractul de furnizare agregate de cariera se va incheia in data de 01.05.2023, deoarece autoritatea contractanta are incheiat un contract cu acelasi obiect, valabil pana la data de 30.04.2023.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 , 167 din Legea nr.98/2016 .Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : Se va completa DUAE de catre operatorii economiciparticipanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor .

Aceste documente pot fi :

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii .

b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .

c) cazier judiciar al operatorului ec. si al membrilor organului de conducere sau de supraveghere al respectivului op.ec. sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinta nr. 2

Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator si de asociati. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Persoanele din cadrul AC contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.:

- Miclea Ioan Gheorghe- Director executiv;

- Ardelean Daniel Marius -Inginer productie;

- Cosma Anca Cristina - Consilier juridic - expert achizitii;

- Sabadas Dan Claudiu- consilier juridic;

- Boszormenyi Lavinia Ildiko- Sef birou achizitii;

- Kulcsar Szabo Andras- Director economic;

-Tireac Mihaela Dorina-sef birou contabilitate.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului .

Modalitatea de indeplinire : se vacompleta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis deONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaIn conformitate cu prevederile art.175 alin.1 si 2 lit.a din Legea nr.98/2016, valoarea cifrei de afaceri medie anuala realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati (2020,2021.2022), solicitata operatorilor trebuie sa fie de cel putin 1 440 000 lei. Sustinerea cifrei de afaceri se va face prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, bilant contabil. declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau alte documente, conform legislatiei in care este stabilit operatorul economic. Aceasta valoare a fost calculata in raport cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica, fiind respectate cerintele prevazute la art.175 alin.2 lit.a din Legea nr.98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante va depune documente justificative.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatIn baza art.178 alin.1,2 si art.179 lit.b din Legea nr.98/2016, s-a solicitat ca ofertantii sa prezinte dovada ca in ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor) au furnizat produse de natura similara celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Utilaje, instalatii si echipament tehnicLegea nr.98/2016, operatorul va face dovada ca are in dotarea tehnica corespunzatoare sa efectueze, la cererea autoritatii contractante, transportul cantitatii de agregate solicitat, printr-o declaratie cu privire la detinerea/dispunerea prin orice mijloace a unor/unei autobasculante.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in vederea sustinerii experientei similare doar la solicitarea Autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Completare DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante va depune documente justificative.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Persoanele desemnate prin decizie a Directorului executiv

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Contractul de furnizare agregate de cariera se va incheia in data de 01.05.2023, deoarece autoritatea contractanta are incheiat un contract cu acelasi obiect, valabil pana la data de 30.04.2023.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023