Lieferungen - 73292-2023

03/02/2023    S25

România-Zalău: Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate

2023/S 025-073292

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CITADIN ZALAU SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 27243753
Adresă: Strada: Fabricii, nr. 28
Localitate: Zalau
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 450081
Țară: România
Persoană de contact: Anca Cosma
E-mail: ancacristinacosma@yahoo.com
Telefon: +40 744608879
Fax: +40 260611543
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.citadinzalau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162088
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SRL
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare agregate de cariera

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie agregate de cariera, valoarea minima fiind cea estimata pana la 31.12.2023, iar cea maxima reprezentand valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungii cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.165 din HG.395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana la data de 30.04.2024, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 959 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

Zalau, str. Fabricii, nr.28, jud. Salaj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitati estimate:

- nisip concasaj: minim: 2 500 to- maxim: 7 500 to;

- criblura 16-22.4:minim:1 000 to- maxim: 3 500 to;

- sort 0-40 mm: minim: 2 500 to- maxim: 6 000 to;

- criblura 4-8 mm: minim: 2 500 to- maxim: 7 500 to;

- criblura 8-16 mm:minim:2 500 to-maxim: 7 500 to;

- amestec optim 0-63 mm : minim: 6 000 to-maxim: 12 000 to;

- agregat grosier 40-63 mm: minim: 7 500 to- maxim:19 000 to;

- agregat grosier anrocamente 90-250 mm:minim: 500 to- maxim: 2 500 to.

Se vor respecta conditiile din caietul de sarcini.

Achizitie agregate de cariera, valoarea minima fiind cea estimata pana la 31.12.2023, iar cea maxima reprezentand valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.165 din HG.395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana la data de 30.04.2024,conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Prețul ofertei -95% Termenul de livrare - 5% / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Sunt aplicabile prevederile art.165, din HG 395/2016

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contractul de furnizare agregate de cariera se va incheia in data de 01.05.2023, deoarece autoritatea contractanta are incheiat un contract cu acelasi obiect, valabil pana la data de 30.04.2023.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 , 167 din Legea nr.98/2016 .Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : Se va completa DUAE de catre operatorii economiciparticipanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor . Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor .

Aceste documente pot fi :

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii .

b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .

c) cazier judiciar al operatorului ec. si al membrilor organului de conducere sau de supraveghere al respectivului op.ec. sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinta nr. 2

Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator si de asociati. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Persoanele din cadrul AC contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.:

- Miclea Ioan Gheorghe- Director executiv;

- Ardelean Daniel Marius -Inginer productie;

- Cosma Anca Cristina - Consilier juridic - expert achizitii;

- Sabadas Dan Claudiu- consilier juridic;

- Boszormenyi Lavinia Ildiko- Sef birou achizitii;

- Kulcsar Szabo Andras- Director economic;

-Tireac Mihaela Dorina-sef birou contabilitate.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului .

Modalitatea de indeplinire : se vacompleta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis deONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaIn conformitate cu prevederile art.175 alin.1 si 2 lit.a din Legea nr.98/2016, valoarea cifrei de afaceri medie anuala realizata in ultimii 3 ani financiari incheiati (2020,2021.2022), solicitata operatorilor trebuie sa fie de cel putin 1 440 000 lei. Sustinerea cifrei de afaceri se va face prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, bilant contabil. declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau alte documente, conform legislatiei in care este stabilit operatorul economic. Aceasta valoare a fost calculata in raport cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica, fiind respectate cerintele prevazute la art.175 alin.2 lit.a din Legea nr.98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante va depune documente justificative.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatIn baza art.178 alin.1,2 si art.179 lit.b din Legea nr.98/2016, s-a solicitat ca ofertantii sa prezinte dovada ca in ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor) au furnizat produse de natura similara celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Utilaje, instalatii si echipament tehnicLegea nr.98/2016, operatorul va face dovada ca are in dotarea tehnica corespunzatoare sa efectueze, la cererea autoritatii contractante, transportul cantitatii de agregate solicitat, printr-o declaratie cu privire la detinerea/dispunerea prin orice mijloace a unor/unei autobasculante.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in vederea sustinerii experientei similare doar la solicitarea Autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Completare DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante va depune documente justificative.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/03/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/05/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/03/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoanele desemnate prin decizie a Directorului executiv

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Contractul de furnizare agregate de cariera se va incheia in data de 01.05.2023, deoarece autoritatea contractanta are incheiat un contract cu acelasi obiect, valabil pana la data de 30.04.2023.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023