Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73296-2023

03/02/2023    S25

Polen-Krakau: Elektrizität

2023/S 025-073296

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000297282
Postanschrift: Rzeźnicza 11
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-540
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Kochański
E-Mail: r.kochanski@rckik.krakow.pl
Telefon: +48 122618808
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rckik.krakow.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej czynnej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-27/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej czynnej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby RCKiK w Krakowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000 Stromversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Dostawę energii elektrycznej w ilości wynoszącej 853 MWh dla wszystkich punktów poboru wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do SWZ – Szczegółowy wykaz punktów poboru; 2.2. Usługę dystrybucji dla wszystkich punktów poboru wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do SWZ – Szczegółowy wykaz punktów poboru; 2.3. Zamawiający posiada obiekt w grupie taryfowej B23: a. Prognozowane zużycie w szczycie przedpołudniowym – 180MWh. b. Prognozowane zużycie w szczycie popołudniowym – 100MWh. c. Prognozowane zużycie w pozostałych godzinach – 570MWh. 2.4. Zamawiający posiada obiekt w grupie taryfowej C21: a. Prognozowane zużycie 3,0 MWh. 2.5. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi 345kW; 3. Dostarczana energia elektryczna winna spełniać parametry techniczne wskazane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. 2021, poz. 710 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej. 4. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące punktów poboru zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 002-003378
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej czynnej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Za-mawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysłu-gują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępo-waniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub konkursie lub zaniechania czyn-ności w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, do której Zamawiający jest zobowiązany na podsta-wie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicz-nych www.uzp.gov.pl. , jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl 6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli kopia odwołania została Zama-wiającemu przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przeka-zana w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7-8, wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podsta-wę jego wniesienia. 10. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 506-521 ustawy. 12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.579-590 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023