Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73300-2023

03/02/2023    S25

Belgien-Diest: Operationstechnik

2023/S 025-073300

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AZ Diest
Nationale Identifikationsnummer: BE 0434 602 560
Postanschrift: Statiestraat 65
Ort: Diest
NUTS-Code: BE242 Arr. Leuven
Postleitzahl: 3290
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Tim Janssens
E-Mail: tim.janssens@azdiest.be
Telefon: +32 13354994
Fax: +32 13313453
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.azdiest.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/503/V8/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor Energiependels, operatielampen, onderzoekslampen en draagarmen voor het nieuwbouwproject Verversgracht.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-104
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33160000 Operationstechnik
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

AZDiest is gestart met zijn nieuwbouwproject Verversgracht.

De bouw is gestart en zal einde 2024 wind en waterdicht zijn. De in huizing wordt voorzien kwartaal één van 2025.

In deze nieuwbouw wordt het chirurgisch dagcentrum voorzien, evenals 10 raadplegingslokalen.

Om deze te kunnen inrichten met energiependels, operatielampen, onderzoekslampen en eventuele extra draagarmen voor medische toepassing wordt dit dossier in de markt gezet.

Deze eerste fase in het dossier is een selectieleidraad.

De tweede fase zal de gunningsfase zijn, met het bestek en de nodige technische eisen en verwachtingen, en de nodige info over inplanting en tijdsplanning.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Energiependels voor het nieuwbouwproject

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33160000 Operationstechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE242 Arr. Leuven
Hauptort der Ausführung:

AZ Diest, Statiestraat 65 te 3290 Diest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

zie II.2.1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operatielampen voor het nieuwbouwproject

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33160000 Operationstechnik
33167000 OP-Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE242 Arr. Leuven
Hauptort der Ausführung:

AZ Diest, Statiestraat 65 te 3290 Diest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

zie II.2.1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Onderzoekslampen voor het nieuwbouwproject

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33160000 Operationstechnik
33167000 OP-Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE242 Arr. Leuven
Hauptort der Ausführung:

AZ Diest, Statiestraat 65 te 3290 Diest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

zie II.2.1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Draagarmen voor medische toepassingen voor het nieuwbouwproject

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33160000 Operationstechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE242 Arr. Leuven
Hauptort der Ausführung:

AZ Diest, Statiestraat 65 te 3290 Diest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

zie II.2.1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

2. Enkel voor perceel 1: Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.

3. Enkel voor : Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver dient per perceel de omzet van deze bedrijfsactiviteit, die het voorwerp is van dit perceel, op te geven.

Telkens van de laatste 3 volledige boekjaren.

2. Aanleveren van bewijs van verzekering (min. dekking van EUR250.000)

3. Aanleveren van bewijs van verzekering (min. dekking van EUR50.000)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Enkel voor perceel 1: Referenties:

• Een lijst met een beschrijving van eerder uitgevoerde opdrachten waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver minimaal 3 (drie) gelijkaardige projecten met betrekking tot deze opdracht uitvoerde in de periode van afgelopen 5 volledige jaren: 2018 tem 2022.

• Onder gelijkaardige projecten wordt aangenomen, als één project minstens 3 OK zalen te hebben uitgerust met energiependels en/of operatielampstructuren, bij éénzelfde referentie.

• Deze referentielijst vermeldt de naam en coördinaten van de contactperso(o)n(en) van de ter referentie opgegeven opdrachten.

2. Enkel voor : Referenties:

• Een lijst met een beschrijving van eerder uitgevoerde opdrachten waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver minimaal 3 (drie) gelijkaardige projecten met betrekking tot deze opdracht uitvoerde in de periode van afgelopen 5 volledige jaren: 2018 tem 2022.

• Onder gelijkaardige projecten wordt aangenomen: als één project minstens 5 raadplegingsruimten/OK ruimten te hebben uitgerust met onderzoekslampen via plafond en/of wandstructuur, of beeldscherm armen via plafond en/of wandstructuur, bij éénzelfde referentie.

• Deze referentielijst vermeldt de naam en coördinaten van de contactperso(o)n(en) van de ter referentie opgegeven opdrachten.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Een gedetailleerde referentielijst met minimum 3 referenties die voldoen aan de vereisten met coördinaten en tevredenheidsattesten.

2. Een gedetailleerde referentielijst met minimum 3 referenties die voldoen aan de vereisten met coördinaten en tevredenheidsattesten.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 24/03/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Totale hoeveelheid of omvang (Perceel 1 “Energiependels voor het nieuwbouwproject”): De hoeveelheden in de inventaris zijn de hoeveelheden die momenteel ingetekend staan in de nieuwbouwplannen.

Deze hoeveelheden kunnen als maximum beschouwd worden.

De plannen kunnen echter naarmate de bouw vordert licht onderhevig zijn aan afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden.

De opdracht en zijn hoeveelheden zijn enkel voor deze nieuwbouw.

Totale hoeveelheid of omvang (Perceel 2 “Operatielampen voor het nieuwbouwproject”): De hoeveelheden in de inventaris zijn de hoeveelheden die momenteel ingetekend staan in de nieuwbouwplannen.

Deze hoeveelheden kunnen als maximum beschouwd worden.

De plannen kunnen echter naarmate de bouw vordert licht onderhevig zijn aan afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden.

De opdracht en zijn hoeveelheden zijn enkel voor deze nieuwbouw.

Totale hoeveelheid of omvang (Perceel 3 “Onderzoekslampen voor het nieuwbouwproject”): De hoeveelheden in de inventaris zijn de hoeveelheden die momenteel ingetekend staan in de nieuwbouwplannen.

Deze hoeveelheden kunnen als maximum beschouwd worden.

De plannen kunnen echter naarmate de bouw vordert licht onderhevig zijn aan afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden.

De opdracht en zijn hoeveelheden zijn enkel voor deze nieuwbouw.

Totale hoeveelheid of omvang (Perceel 4 “Draagarmen voor medische toepassingen voor het nieuwbouwproject”): De hoeveelheden in de inventaris zijn de hoeveelheden die momenteel ingetekend staan in de nieuwbouwplannen.

Deze hoeveelheden kunnen als maximum beschouwd worden.

De plannen kunnen echter naarmate de bouw vordert licht onderhevig zijn aan afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden.

De opdracht en zijn hoeveelheden zijn enkel voor deze nieuwbouw.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank van eerste aanleg Leuven
Postanschrift: Ferdinand Smoldersplein 5
Ort: Leuven
Postleitzahl: 3000
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023