Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73314-2023

Submission deadline has been amended by:  167707-2023
03/02/2023    S25

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 025-073314

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Postanschrift: ul. Koszarowa 5
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 51-149
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa nowakowska
E-Mail: enowakowska@szpital.wroc.pl
Telefon: +48 713957428
Fax: +48 713957428
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.wroc.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: PN 08/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w podziale na VIII etapów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Uzasadnienie braku podziału na części: niniejsze postępowanie jest niepodzielne. Zamawiający oczekuje wyłonienia projektanta, który opracuje kompletną dokumentację projektową oraz przeprowadzi nadzór autorski.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 758 536.59 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. KOSZAROWA 5, 51-149 WROCŁAW

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od zawarcia umowy z zastrzeżeniem terminów dla etapu VIII.

1) Etap I - opracowanie koncepcji funkcjonalno użytkowej: 2 miesiące od zawarcia Umowy;

2) Etap II - opracowanie koncepcji wielobranżowej: 2 miesiące od zakończenia Etapu I (rozumianego jako podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń);

3) Etap III - opracowanie projektu budowlanego: 2 miesiące od zakończenia Etapu II (rozumianego jako podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń);

4) Etap IV - opracowanie projektów wykonawczych: 2 miesiące od zakończenia Etapu III (rozumianego jako podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń);

5) Etap V - opracowanie elementów dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: 1 miesiąc od zakończenia Etapu IV (rozumianego jako podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń);

6) Etap VI - uzyskanie pozwolenia na budowę: do 12 miesięcy od zawarcia Umowy (data wskazana w komparycji Umowy);

7) Etap VII - wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: do 12 miesięcy od zakończenia Etapu VI (rozumianego jako podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń);

8) Etap VIII - zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: przez okres realizacji umowy o roboty budowlane (szacunkowy okres realizacji umowy o roboty budowlane to 36 miesięcy od jej zawarcia).

Z uwzględnieniem postanowień WZORU UMOWY stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w kwocie: 100 000,00 zł (sto tysięcy 00/100 złotych).

2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w pkt. 13 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z pkt. 5. 2. SWZ o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunek dotyczący:

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowe:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zgodnie z pkt. 5. 2. SWZ o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunek dotyczący:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w SWZ, w pkt. 5. 2. 4) lit. a.

b) w w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 2 projekty budowlane, obejmujące:

a/ obiekt medyczny min. 2000 m2,

b/. obiekt oświaty min. 750 m2.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy - zawarte zostały w postanowieniach Wzoru Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w pkt. 18 SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie: pod adresem: https://platformazakupowa.pn/szpital_gromkowskiego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Oferta Oub wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Wykaz załączników do SWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – RODO klauzula informacyjna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 8 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8A – wykaz osób

Załącznik nr 9 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 10 - Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu

Załącznik nr 11 – oświadczenie z art. 117

Załącznik nr 12 – oświadczenie wykonawcy w zakresie braku dodatkowych przesłanek wykluczenia lub zakazu udzielenia zamówienia

Załącznik nr 13 – Wzór protokołu z odbycia wizji lokalnej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023