Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73352-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Fahrzeugarmaturen

2023/S 025-073352

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: STOLIChEN AVTOTRANSPORT EAD
Nationale Identifikationsnummer: 121683408
Postanschrift: ul. "Zhitnitsa" No. 21
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1612
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Sofiya Dimitrova Urumova
E-Mail: s.urumova@sofiabus.bg
Telefon: +359 29554132
Fax: +359 29554067
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sofiabus.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2306
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/266588
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/266588
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на специализирани инструменти“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38548000 Fahrzeugarmaturen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на  специализирани инструменти.

  Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническata спецификациq по в (Приложение № 1), неразделна част от настоящата документация.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 69 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38548000 Fahrzeugarmaturen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Доставките се извършват до обектите в АП „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; АП „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; АП „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва „Доставка на специализирани инструменти”, съгласно Техническа спецификация по Приложение № 1 неразделна част от документацията към тази обществена поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 69 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай на възникнала необходимост от доставки на инструменти, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят си запазва правото да направи заявка на специализиран инструмент извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка В този случай цените калкулирани в стойността на всяка фактура, касаеща доставените специализирани инструменти извън изброените в Техническата спецификация, не следва да са по-високи от доставните цени на доставчика на изпълнителя с добавена към тях надценка (която е процент от единичната доставна цена за всеки артикул), която всеки участник е оферирал в ценовото си предложение, като при поискване от възложителя, изпълнителят следва да представя необходимите документи за това (предоставени на изпълнителя от съответния доставчик – каталог, ценова листа, стокова разписка и др.), от които да е видна доставната цена на инструментите и материалите. В случай, че изпълнителят е производител на доставените инструменти, за база, върху която се начислява предложената надценка се използват производствените му разходи, като при поискване от възложителя, изпълнителят следва да представи документи, доказващи тези разходи. При възникване на тази хипотеза, Възложителят има право да измени съответния договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Предлаганите от участника стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти (чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът да прилага системи за управление на качеството.

Минимално ниво:

Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с минимален обхват търговия с универсални или специализирани инструменти.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия,подробно описани в Документацията за обществена поръчка.2.В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица,съгласно чл 3, т.8 чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ; обстоятелства във връзка с чл. 5к от Регламент (ЕС) 2022/576 от 08.04.2022 год. 3. Основанията за отстраняване на участниците от настоящата процедура и мерките за доказване на надеждност/когато е приложимо/са подробно описани в част III.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т.13 от Документацията за обществена поръчка.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. 2.Гаранцията се представя в една от следните форми: А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал или Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД в лева:IBAN BG62SOMB91301010281401,BIC SOMBBGSF,Общинска банка гр.София,клон „Денкоглу”,удостоверено с платежно нареждане или В)застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,в оригинал.Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, в 30 - дневен срок от получаването на доставката, след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя лица.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последяващи промени в банковата сметка, в срок до 3 дни, считано от датата на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:1) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК; 2) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3)има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган.4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5) За когото е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В тези случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

2.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.Основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, при наличие на основанията по чл. 107, т.1, т. 2, т. 3, т. 5 и т.6 от ЗОП.

4. Възложителят отстранява участник, за който са налице специфичните национални основания за изключване (отстраняване), както следва: 4.1. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 4.2. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл. 5к от Регламент (ЕС) 2022/576 от 08.04.2022 год.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023