Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73354-2023

Submission deadline has been amended by:  159903-2023
03/02/2023    S25

die Slowakei-Trenčín: Bauaufsicht

2023/S 025-073354

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trenčiansky samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 36126624
Postanschrift: K dolnej stanici 7282/20A
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91101
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Alica Eliášová
E-Mail: alica.eliasova@tsk.sk
Telefon: +421 326555868
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.tsk.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2812
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457640
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457640
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa

Referenznummer der Bekanntmachung: 27/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa, úsek cesty v staničení km 18,275 - 21,065 smerom od obce Lubina na obec Bzince pod Javorinou. Súčasťou rekonštrukcie cesty II/581 je jeden mostný objekt, ktorý bude potrebné zrekonštruovať. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, konštrukčného riešenia stavby, podmienok územného a stavebného povolenia až do odovzdania stavby do užívania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov (príloha G.3 Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 47 454.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Cesta č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa, úsek cesty v staničení km 18,275 - 21,065 smerom od obce Lubina na obec Bzince pod Javorinou.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa, úsek cesty v staničení km 18,275 - 21,065 smerom od obce Lubina na obec Bzince pod Javorinou. Súčasťou rekonštrukcie cesty II/581 je jeden mostný objekt, ktorý bude potrebné zrekonštruovať. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, konštrukčného riešenia stavby, podmienok územného a stavebného povolenia až do odovzdania stavby do užívania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov (príloha G.3 Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 47 454.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 106
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302011BQQ8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Lehota dodania predmetu zákazky (poskytnutie služby stavebného dozoru) je v priamej súvislosti s realizáciou stavebných prác a verejný obstarávateľ upozorňuje, že ak príde k predĺženiu realizácie stavebných prác, môže byť lehota dodania služby dlhšia v zmysle zmluvy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO").

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky, môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Uchádzač môže na preukazovanie splnenia podmienok účasti v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskych subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od

uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické

osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO.

- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO.

- doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO.

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní doklad uvedený v písmene f) ZVO:

čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym

dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO.

Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;

2.) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na overenie riadiacej a odbornej schopnosti uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a

odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ZVO) uchádzač preukazuje buď dokladmi stanovenými verejným obstarávateľom, resp. ich môže dočasne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby stavebného dozoru pri výstavbe, oprave alebo rekonštrukcii inžinierskych stavieb, ktorých celková cena uskutočnených stavebných prác kumulatívne predstavuje hodnotu minimálne 2 000 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač je povinný preukázať, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená - realizovaná v rozhodnom období (predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO); V prípade, že uchádzač poskytoval služby stavebného dozoru ako člen konzorcia/združenia, je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem stavebných prác zodpovedajúci podielu v konzorciu.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj služby, ktorých poskytnutie presahuje stanovené obdobie posledných 3 rokov od vyhlásenia VO, uchádzač v zozname referencií uvedie zvlášť aj cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

V zozname ako aj v referenciách, resp. potvrdeniach je potrebné uviesť: obchodné meno alebo názov, sídlo a

identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet, aj stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, cenu v EUR bez DPH, lehotu poskytovania (začatie a ukončenie mesiac, rok), meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou, zhodnotenie poskytovania služieb podľa obchodných podmienok.

Ak uchádzač predkladá referencie v inej mene ako je €, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom ECB (Európskej centrálnej banky) ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Európskom vestníku.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Uchádzač musí preukázať, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikované osoby (ďalej ako zodpovedné osoby) určené na plnenie zmluvy spĺňajúce stanovené požiadavky.

Spôsobilosť, vzdelanie a prax zodpovedných osôb (všetkých) uchádzač preukáže:

- meno a priezvisko zodpovednej osoby,

- dosiahnuté vzdelanie, názov vzdelávacej inštitúcie, študijného odboru, druh skúšky

- prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti zodpovednej osoby s uvedením doby trvania (uviesť min. mesiac a rok, od do),

- súčasná pracovná pozícia zodpovednej osoby u uchádzača, resp. iný právny vzťah medzi zodpovednou osobou a

uchádzačom,

- vlastnoručný podpis zodpovednej osoby.

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:

- platné osvedčenie o vykonaní skúšky (odbornú spôsobilosť) v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním v kategórií Inžinierske stavby, Podkategória 21 Dopravné stavby a 22 Mosty, tunely alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka;

- Štruktúrovaný profesijný životopis, z ktorého musí vyplývať minimálna prax v rozsahu 5 rokov v pozícii stavebného

dozoru pre inžinierske stavby, pričom musí preukázať, že vykonával stavebný dozor aspoň na 1 stavbe na zákazkách rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, kde zmluvná cena za stavebné práce bola minimálne v hodnote 1 500 000 EUR bez DPH (v prípade predloženia v inej mene ako je €, uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom ECB (Európskej centrálnej banky) ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Európskom vestníku).

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ alebo ekvivalent dokladu vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

oprávnenie VSD na Inžinierske stavby, Podkategória 21 Dopravné stavby a 22 Mosty, tunely

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 09:30
Ort:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk v systéme EVO a v súlade s § 52 ZVO.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 a § 56 ZVO.

2) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v súlade s § 57 ZVO a v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

4) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

5) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a

vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž).

6) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani

obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

7) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV. Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023