Dienstleistungen - 73361-2023

03/02/2023    S25

Polska-Sulejówek: Usługi sprzątania

2023/S 025-073361

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 141773282
Adres pocztowy: Aleja Piłsudskiego 29
Miejscowość: Sulejówek
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@muzeumpilsudski.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumpilsudski.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://muzeumpilsudski.ezamawiajacy.pl/pn/MUZEUMPILSUDSKI/demand/99893/notice/public/details
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://muzeumpilsudski.ezamawiajacy.pl/pn/MUZEUMPILSUDSKI/demand/99893/notice/public/details
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów Muzeum Józef Piłsudskiego w Sulejówku.

Numer referencyjny: ZP/MJP/1/2023
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu obiektów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przedmiot zamówienia realizowany będzie: wewnątrz budynku muzealno-edukacyjnego (budynek główny), wewnątrz zabytkowego budynku „Willa Bzów”, wewnątrz zabytkowego budynku „Dworek Milusin” oraz na terenach zewnętrznych w granicach działki Zamawiającego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje: 1) kompleksowe utrzymanie czystości i porządku wewnątrz obiektów, tj.: a) w pomieszczeniach biurowych, b) w pomieszczeniach socjalnych, c) w przestrzeniach ogólnodostępnych, d) w pomieszczeniach edukacyjnych, e) w Sali wielofunkcyjnej, f) w sanitariatach, g) w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, windach, h) w przestrzeni Wystawy Stałej (przestrzeń specjalna), i) w przestrzeniach magazynu zbiorów (przestrzeń specjalna), j) w pomieszczeniach technicznych, 2) utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych obiektów, tj.: a) na ścieżkach, b) na terenach zielonych – w granicach 2 metrów wokół ścieżek, c) na zewnętrznym placu wielofunkcyjnym, d) na dojazdach i dojściach (w granicach działki Zamawiającego), e) odśnieżanie jako pierwsza reakcja na opad. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w zakresie przedłużenia okresu świadczenia usługi na okres od 1 do 12 miesięcy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w ramach ww. okresu dwukrotnie. 2. W okresie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do jednokrotnego lub kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji w zakresie dodatkowych usług utrzymania czystości. 3. Szczegółowe warunki korzystania z opcji zawiera wzór umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy dołączony do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224584801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1. i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegóły zawiera Dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023