Lieferungen - 73369-2023

03/02/2023    S25

România-Iași: Aparate de detectare şi de analiză

2023/S 025-073369

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Număr naţional de înregistrare: 4701126
Adresă: Strada: Carol I, nr. 11
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700506
Țară: România
Persoană de contact: Ramona Creanga
E-mail: serviciulachizitii@uaic.ro
Telefon: +40 232201139
Fax: +40 232201117
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.uaic.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare analizoare - Proiect RECENT AIR MySMIS 127324

Număr de referinţă: RECENT AIR 2856/30.09.2022
II.1.2)Cod CPV principal
38430000 Aparate de detectare şi de analiză
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare Generatoare trifazate, stabilizatoare de tensiune

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este: până în a 15-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informaţiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Dacă aceste termene vor fi zile nelucrătoare, autoritatea va răspunde în ultima zi lucrătoare înainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 204 035.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 de produse – Impactoare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38430000 Aparate de detectare şi de analiză
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Impactoare în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de garanţie echipamente / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Informații suplimentare

- Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune şi testare+30 de zile termen de plată).

- Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior.

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câştigătoare.

Notă:

1. Dacă după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale, Autoritatea Contractantă va atribui contractul Ofertantului (dintre cei clasificaţi pe primul loc) al cărui punctaj acordat factorului de evaluare Oferta financiarӑ este mai mare.

2. Dacă şi după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale si punctaje financiare egale, Autoritatea Contractantă va atribui contractul Ofertantului al cărui punctaj acordat factorului de evaluare Termen de garanţie echipamente este mai mare.

3. Dacă şi după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale Autoritatea Contractantă va solicita doar acelor operatori economici o nouă ofertă financiară, ce va fi transmisă în SEAP, caz în care contractul va fi atribuit Ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are preţul cel mai scăzut, refăcându-se clasamentul pe baza noului punctaj obţinut. Se vor transmite Formularul de ofertă şi Centralizatorul Ofertei Financiare. În cazul în care unul sau toţi ofertanţii care se regăsesc în această situaţie nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta iniţială/anterioară va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat până când se va putea stabili un câştigător, dar nu mai mult de 3 iteraţii.

4. În cazul în care după 3 iteraţii nu se poate desemna un câştigător, lotul se va anula.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 de produse – Analizor HONO

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38430000 Aparate de detectare şi de analiză
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Analizor HONO în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Informații suplimentare

Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune, testare și instruire+30 de zile termen de plată).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 de produse – Analizoare aerosoli

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38430000 Aparate de detectare şi de analiză
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Analizoare aerosoli în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Informații suplimentare

II.2.1.14 Informaţii suplimentare

Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune, testare și instruire+30 de zile termen de plată).

Oferanţii vor prezenta în oferta financiarӑ preţurile unitare corespunzӑtoare fiecӑrui produs din cadrul lotului, pentru toate produsele solicitate in cadrul lotului prin caietul de sarcini.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 194-547158
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LABORATORIUM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 21897589
Adresă: Strada Gheorghe Buzoianu , Nr. 17
Localitate: Targu Bujor
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 330175
Țară: România
E-mail: office@laboratorium.ro
Telefon: +40 314-378146
Fax: +40 314-378146
Adresă internet: www.laboratorium.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 180 354.42 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 180 354.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract furnizare echipament lot 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VALDO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 1959423
Adresă: Strada: Eminescu Mihai, nr. 46, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700115
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700115
Țară: România
E-mail: office@valdo-lab.ro
Telefon: +40 232215289
Fax: +40 232215289
Adresă internet: http://www.valdo-lab.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 482 609.13 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 482 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 5
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract furnizare echipamente lot 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 9430125
Adresă: Strada: Laboratorului, nr. 31B, Sector: -, Judet: Prahova, Localitate: Ploiesti, Cod postal: 100301
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100301
Țară: România
E-mail: camelia.vasile@tehnoinstrument.ro
Telefon: +40 244435250
Fax: +40 244435252
Adresă internet: www.tehnoinstrument.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 541 160.30 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 541 081.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

- Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea completării la următorul link: www.e-licitatie.ro. Instrucţiuni privind completarea DUAE se regăsesc accesând notificarea ANAP disponibilă la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-DUAE-în-procedurile-desfăşurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

- Solicitările de clarificări şi ofertele se transmit doar în SEAP

- Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.

- Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP sau prin intermediul uneia din următoarele modalităţi de comunicare: email pe adresa indicată în DUAE.

- Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/ instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

- Dimensiunea maximă permisă a fişierelor încărcate SEAP este de max. 40Mb, numărul acestora fiind nelimitat.

- ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Procedura reprezinta o reluare a achizitiei avand Anunt de participare CN1046683/02.09.2022 Anunt publicat in JOUE sub nr 2022/S 170-481100 din 05.09.2022.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul Juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Adresă: Bd.Carol I , nr. 11; Localitate: Iaşi
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700506
Țară: România
Adresă internet: www.uaic.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023