Bauleistung - 73385-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Utrecht: Bouwwerkzaamheden

2023/S 025-073385

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: W.J. Mertens
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +316 51887734
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31157396: Vervanging en Renovatie incl. Meerjarig Onderhoud Roertunnel en tunnel Swalmen (A73)

Referentienummer: 31157396
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL42 Limburg (NL)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Swalmen en Roermond

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/01/2022
Einde: 02/08/2027
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 040-100198

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31157396: Vervanging en Renovatie incl. Meerjarig Onderhoud Roertunnel en tunnel Swalmen (A73)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/02/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Croonwolter&dros B.V.
Nationaal identificatienummer: 64954153
Postadres: Marten Meesweg 25
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3068 AV
Land: Nederland
Telefoon: +31 889233344
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 36 994 757.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
48000000 Software en informatiesystemen
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL42 Limburg (NL)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Limburg, Nederland

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het hoofddoel van het project is de Roertunnel en tunnel Swalmen veilig, beschikbaar,

betrouwbaar, onderhoudbaar en duurzaam in stand te houden en dat de tunnel technische installaties na vervanging en renovatie voldoet aan wet- en regelgeving en de meest recente normen (Landelijke Tunnelstandaard), kaders en richtlijnen.

Op hoofdlijnen omvat de opdracht het ontwerpen en vervolgens vervangen en renoveren van een aantal tunnel technische installaties, het realiseren van meerjarig onderhoud voor, gedurende en na de vervanging en renovatie.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/01/2022
Einde: 03/01/2029
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 59 364.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Combinatie Croonwolter & Dros b.v. – Ballast Nedam Infra v.o.f.
Postadres: Marten Meesweg 25
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3068 AV
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Opdrachtnemer heeft samen met vertegenwoordigers van Opdrachtgever toestandsonderzoek gedaan naar de kwaliteit en de onderhoudbaarheid van de kolken. Gezamenlijk is vastgesteld dat de huidige staat van de kolken het niet toelaten het huidige afwateringssysteem van de tunnel te kunnen onderhouden/reinigen. Aanpassing of reparatie van de kolken is geen contractuele verplichting van Opdrachtnemer.

Daarnaast word conform Voo15 het verwijderen van 50-55mm asfalt, met het terugbrengen van 30mm asfalt voorgeschreven. Dit houdt in dat de asfalthoogte t.o.v. de bestaande situatie 20-25mm lager komt te liggen. Als dit als dusdanig wordt uitgevoerd staan alle kolken te hoog en zal waterafvoer in de tunnel niet meer functioneren.

Opdrachtgever heeft aan Opdrachtnemer het verzoek gedaan om de kolken en de relatie hiervan met de te verwijderen en nieuw aan te brengen verharding verder te onderzoeken en oplossingen aan te dragen met eventuele alternatieven.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Het gaat hierbij met name om een geval waarbij het project door aanvulling door een andere opdrachtnemer genoodzaakt is zijn diensten met andere technische kenmerken aan te kopen, om zo incompatibiliteit of buitensporige technische problemen te voorkomen bij het functioneren en het onderhoud van het werk, die in het kader van de oorspronkelijke overheidsopdracht zijn aangekocht.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 59 364.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 37 054 121.00 EUR