Lieferungen - 73409-2023

03/02/2023    S25

România-Huși: Manuale tehnice

2023/S 025-073409

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. PETAL S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO841186
Adresă: Strada: A.I.CUZA, NR.99, nr. 99
Localitate: Husi
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 735100
Țară: România
Persoană de contact: EUGEN MUNTEANU
E-mail: office@petal.ro
Telefon: +40 0235481781
Fax: +40 0235481342
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petal.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Altă activitate: fabricare utilaj de extractie si constructii

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitia de “Active necorporale pentru CI – Cunostinte tehnice” în cadrul proiectului "TEHNOLOGIE SI INSTALATIE INOVATOARE DE DEPOLUARE SI VALORIFICARE A DESEURILOR PRIN TRATARE CATALITICA DEPRESURIZATA – INODES", Cod proiect 120863

Număr de referinţă: 2807/07.09.2022
II.1.2)Cod CPV principal
22473000 Manuale tehnice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie furnizarea de Active necorporale pentru CI - Cunostinte tehnice in cadrul proiectului „Tehnologie si Instalatie Inovatoare de Depoluare si Valorificare a Deseurilor prin Tratare Catalitica Depresurizata – INODES” Cod SMIS 120863”.

Detalii privind obiectul contractului se regasesc in Caietul de sarcini atasat la prezenta procedura.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Termenul limită exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 935 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:

Str. Al. I. Cuza nr.141, Husi, Vaslui

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prezenta procedura se refera la achizitia de “Active necorporale pentru CI – Cunostinte tehnice” in cadrul proiectului „TEHNOLOGIE SI INSTALATIE INOVATOARE DE DEPOLUARE SI VALORIFICARE A DESEURILOR PRIN TRATARE CATALITICA DEPRESURIZATA – INODES” Cod SMIS 120863.

Furnizarea Cunostintelor tehnice si metoda si tehnologia depolimerizare catalitică este necesara pentru proiectarea instalației de laborator și a instalației utilizabilă comercial.

Achizitia produsului "Cunostinte tehnice" este impusa de realizarea activitatii proiectului “A1.2. Achizitie cunostinte tehnice si drepturi de utilizare metoda si tehnologie depolimerizare catalitica” si va folosi in cadrul activitatii pentru proiectarea subansambluri: preprocesare material de intrare (deseu), reactor, sortare substante finale, alimentare si siguranta ale prototipului de laborator și ale Prototipului de instalatie utilizabil comercial.

In acest context, in cadrul proiectului INODES, este necesara punerea la dispozitie a tehnologiei și a documentațiilor tehnice pentru realizarea unei instalații prototip de laborator care convertește deșeuri utilizând o metodă de depolimerizare catalitică, avand in vedere ca PETAL S.A. nu are experienta in acest domeniu.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Cod apel: Cod apel: POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere, Componenta 1 - Proiect tehnologic inovativ pentru regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti-Ilfov), Axa Prioritara - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere, Schema de ajutor de stat - finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor în CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 213-610145
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 174
Titlu:

Contract de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ENERGY & ECO CONCEPT
Număr naţional de înregistrare: 30983476
Adresă: Strada Mizil, Nr. 2C, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032345
Țară: România
E-mail: office@enecgroup.ro
Telefon: +40 314257765
Fax: +40 314257765
Adresă internet: www.enecgroup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 940 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 935 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023