Dostawy - 73416-2020

Submission deadline has been amended by:  117186-2020
13/02/2020    S31    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego

2020/S 031-073416

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska,
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej

Numer referencyjny: LP.281.182.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej. Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia elektronicznego (zamontowanych w autobusie dedykowanych urządzeń i systemów), niezbędnego oprogramowania, dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń na warunkach określonych w SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje zadanie nr 1 pt. „Dostawa autobusów miejskich midi” oraz ZADANIE NR 2 pt. „Dostawa autobusów miejskich mini”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa autobusów miejskich midi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 pt. „Dostawa autobusów miejskich midi” obejmuje dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej midi wraz z wyposażeniem elektronicznym, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń, spełniających wymagania techniczne określone w załącznikach nr 1a, 2a i 2c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - okres gwarancji autobusu całopojazdowej / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - ocena liczby wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących) / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - wyposażenie autobusów w systemy bezpieczeństwa:aktywnego tempomatu oraz asystenta prawej strony pojazdu / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - ocena liczby biegów skrzyni biegów (bez R) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - montaż w autobusie układu rekuperacji energii hamowania / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - ocena wysokości poziomu podłogi drzwi wejściowych od poziomu jezdni / Waga: 3
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 700 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa autobusów miejskich mini

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 pt. „Dostawa autobusów miejskich mini” obejmuje dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej mini wraz z wyposażeniem elektronicznym, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń, spełniających wymagania techniczne określone w załącznikach nr 1b, 2b i 2d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - okres gwarancji autobusu całopojazdowej / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - ocena liczby wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - ocena liczby biegów skrzyni biegów (bez R) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - wyposażenie autobusu w niezależny układ rekuperacji energii hamowania / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium techniczne - ocena wysokości poziomu podłogi drzwi wejściowych od poziomu jezdni / Waga: 6
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy spełniają warunki,o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 Pzp i w przypadkach określonych w rdz. V SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4, 8 Pzp). Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp.

3. Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD). Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ. Wzór dokumentu zawarty jest w zał. nr 9 do SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 13 do SIWZ. W przypadku,gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

5.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

(ciąg dalszy w Sekcji III.1.2 ogłoszenia)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d.z sekcji III.1.1. f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia zawarty jest w zał. nr 15 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia zawarty jest w zał. nr 15 do SIWZ;

h) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór oświadczenia zawarty jest w zał. nr 15 do SIWZ;

5.2. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

Zadanie 1:

a) szczegółowy opis techniczny oferowanych autobusów midi wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami), potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ;

b) szczegółowy opis techniczny oferowanych systemów informatycznych potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań zawartych w załączniku nr 2a i 2c do SIWZ;

c) oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ dotyczące potwierdzenia spełniania wymagań opisanych w zał. nr 2a do SIWZ;

d) szczegółowy zakres udzielonej autoryzacji w zakresie napraw mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i powypadkowych oferowanych autobusów midi wraz z wykazem urządzeń i podzespołów nieobjętych autoryzacją;

e) rysunki rzutów bocznych autobusu z zaznaczeniem wymiarów zewnętrznych;

f) rysunki rozmieszczenia okien z zaznaczeniem okien otwieranych, drzwi wejściowych;

Zadanie 2:

a) szczegółowy opis techniczny oferowanych autobusów mini wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami), potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań zawartych w załączniku nr 1b do SIWZ;

b) szczegółowy opis techniczny oferowanych systemów informatycznych potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań zawartych w załączniku nr 2b i 2d do SIWZ;

c) oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ dotyczące potwierdzenia spełniania wymagań opisanych w zał. nr 2b do SIWZ;

d) szczegółowy zakres udzielonej autoryzacji w zakresie napraw mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i powypadkowych oferowanych autobusów mini wraz z wykazem urządzeń i podzespołów nieobjętych autoryzacją;

e) rysunki rzutów bocznych autobusu z zaznaczeniem wymiarów zewnętrznych;

f) rysunki rozmieszczenia okien z zaznaczeniem okien otwieranych, drzwi wejściowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby autobusów, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym w rozdziale IV pkt 1.3 SIWZ. Wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 14 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które określa w szczególności:

2.1.zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

2.3.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

4.Jednocześnie, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1 ogłoszenia (rdz. IX pkt 3.2. SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Dla zadania nr 1 - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy autobus komunikacji miejskiej. Dla zadania nr 2 – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jeden fabrycznie nowy autobus komunikacji miejskiej. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na oba zadania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać dostawę dwóch autobusów komunikacji miejskiej na warunkach opisanych powyżej.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów zawarty jest w załączniku nr 10 do SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

a) dla zadania nr 1 – 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);

b) dla zadania nr 2 – 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. Pozostałe informacje dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

2. Zapłata za odebrany pojazd nastąpi przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury.

3. Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności faktur z wykazaną kwotą podatku VAT poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „split payment”) w rozumieniu działu XI rozdział 1a ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy oddzielnie dla każdego z zadań w wysokości:

4.1. dla zadania nr 1 – 5 % ceny brutto podanej w ofercie na zadanie nr 1;

4.2. dla zadania nr 2 – 5 % ceny brutto podanej w ofercie na zadanie nr 2.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.3.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 7a (zadanie nr 1) i 7b (zadanie nr 2) do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Budynek administracyjny MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, POLSKA, w sali konferencyjnej p. 239 (II piętro)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

1.1. formularz oferty (wzór zał. nr 8 do SIWZ);

1.2. JEDZ;

1.3. (jeżeli dotyczy) w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, JEDZ podmiotu trzeciego;

1.4. (jeśli dotyczy) zobowiązanie podmiotu trzeciego;

1.5. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.

1.6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

1.7. zestawienie parametrów technicznych oferowanych autobusów midi lub mini podlegających ocenie (wzór zał. nr 11a lub 11b do SIWZ);

1.8. rysunek techniczny rozmieszczenia siedzeń w autobusie mini lub midi;

1.9. świadectwo homologacji typu WE wydane przez uprawnioną jednostkę,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla oferowanego autobusu midi lub mini;

1.10.dokument potwierdzający wniesienie wadium.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

2.1. sekcji III.1.1 pkt 5.1 lit. a i b ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp;

2.2. sekcji III.1.1 pkt 5.1 lit.c–e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2. lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1 pkt 5.1 lit. a i b, składa dokument, o którym mowa w sekcji III.1.2 pkt 6.1. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, że wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2020