Lieferungen - 73426-2023

Submission deadline has been amended by:  156488-2023
03/02/2023    S25

България-Девин: Електрически двигатели, генератори и трансформатори

2023/S 025-073426

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
Национален регистрационен номер: 2016195800278
Пощенски адрес: Ул. "Освобождение" №18
Град: гр.Девин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4800
Държава: България
Лице за контакт: Стоянка Вълкова Кечева
Електронна поща: dlsizvora@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 030412393
Факс: +359 030412393
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ucdp-smolian.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20710
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/267953
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/267953
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Управление на горски територии- държавна собственост, ловностопански дейности.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на електрически двигатели, генератори и трансформатори (телподаващо устройство и генератор) ” за нуждите на ТП „ДЛС-Извора”

II.1.2)Основен CPV код
31100000 Електрически двигатели, генератори и трансформатори
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на електрически двигатели, генератори и трансформатори (телподаващо устройство и генератор) ” за нуждите на ТП „ДЛС-Извора”

         Технически изисквания и параметрите на техниката са посочени в Техническа спецификация – Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Място на доставката е Административната сграда на ТП „ДЛС-Извора” на адрес: обл. Смолян, общ.Девин, гр.Девин, ул. „Освобождение” №18.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на електрически двигатели, генератори и трансформатори (телподаващо устройство и генератор) ” за нуждите на ТП „ДЛС-Извора”

3.1. Технически изисквания и параметрите на техниката са посочени в Техническа спецификация – Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

- изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

- връчването на решението за определяне на изпълнител;

- връчването за прекратяване на процедурата.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023