Dienstleistungen - 73437-2023

03/02/2023    S25

België-Gent: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2023/S 025-073437

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel - Area North-West
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_23936
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: annsophy.coolman@infrabel.be
Telefoon: +32 499543502
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471541

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

57/54/3/18/048 - Schoonmaak van de lokalen en ramen van gebouwen Infrabel voor regio Vlaanderen

Referentienummer: I-I.NW-57/54/3/18/048-F20_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:

- het schoonmaken van de bureaus, gangen, trappen, keuken;

- het opruimen en de selectieve afvalsortering;

- het schoonmaken van het sanitair (WC, douches, wasbakken ...);

- het schoonmaken van de onmiddellijke omgeving en de wegen;

- het schoonmaken van de sectionaalpoorten;

- het schoonmaken van de metalen bekleding;

- het schoonmaken van de ramen;

- het schoonmaken van de werkplaatsen.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 208-263165

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 57/54/3/18/048
Perceel nr.: 3
Benaming:

Denderleeuw

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Jette Clean nv
Postadres: Leon Theodorstraat 157
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1090
Land: België
E-mail: jetteclean@jette-clean.be
Internetadres: http://www.jette-clean.be/nl/welkom/
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 409 595.11 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schoonmaak van de lokalen en ramen van de gebouwen van Infrabel voor de regio Vlaanderen

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 409 595.11 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Jette Clean nv
Postadres: Leon Theodorstraat 157
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1090
Land: België
E-mail: jetteclean@jette-clean.be
Internetadres: http://www.jette-clean.be/nl/welkom/
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Aanvullende schoonmaakprestaties in het kader van COVID19

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

COVID19 Epidemie

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 409 595.11 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 466 649.77 EUR