Lieferungen - 734407-2022

Submission deadline has been amended by:  129662-2023
30/12/2022    S252

Polen-Bełchatów: Mehrphasenmotoren

2022/S 252-734407

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Grygiel
E-Mail: dorota.grygiel@gkpge.pl
Telefon: +48 757734242
Fax: +48 757734212
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pgegiek.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup silników elektrycznych do wentylatorów powietrza i spalin bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Referenznummer der Bekanntmachung: PPOST/GEK/CSS/IZE-ELT/08620/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31132000 Mehrphasenmotoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych do wentylatorów powietrza i spalin bloku nr 7 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów tj.:

1. SILNIK 1000V8 9870KW 5500V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKEF1040-8V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376073, lub równoważny;

2. SILNIK 710WF6 3400KW 10000V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKAS7132-6WF produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376074, lub równoważny;

3. SILNIK 560V4 1592KW 5500V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKRAF5621-4V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376075, lub równoważny.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SILNIK 1000V8 9870KW 5500V IMB3- silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKEF1040-8V

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31132000 Mehrphasenmotoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

SILNIK 1000V8 9870KW 5500V IMB3- silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKEF1040-8V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376073, lub równoważny.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SILNIK 710WF6 3400KW 10000V IMB3- silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKAS7132-6WF

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31132000 Mehrphasenmotoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

SILNIK 710WF6 3400KW 10000V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKAS7132-6WF produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376074, lub równoważny.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SILNIK 560V4 1592KW 5500V IMB3- silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKRAF5621-4V

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31132000 Mehrphasenmotoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

SILNIK 560V4 1592KW 5500V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKRAF5621-4V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376075, lub równoważny.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Dla Części 1

wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 3500 kW ze sposobem chłodzenia IC81W, łożyskami ślizgowymi, zasilanego napięciem minimum 5000 V;

Dla Części 2

wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 1000 kW ze sposobem chłodzenia IC81W zasilanego napięciem 10000 V;

Dla Części 3

wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 1000 kW zasilanego napięciem minimum 5000 V.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, mocy w kW, sposobu chłodzenia, napięcia w V oraz podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowić będzie załącznik do wezwania, o którym mowa w pkt 12.6. SWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości:

1. dla Części 1 zamówienia: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy, 00/100);

2. dla Części 2 zamówienia: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy, 00/100);

3. dla Części 3 zamówienia: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze są określone w SWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z punktem 9 SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej Oferty w każdej części , jeżeli w danej części złożono co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte są w punkcie 21 SWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 14:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest na podst. Ustawy PZP, w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 w zw. z art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 378 ust. 1 Ustawy PZP jako zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej 431.000 euro, w oparciu o przepisy Ustawy PZP i uregulowania prawne wydane na jej podstawie oraz inne akty

prawne.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

4. Zgodnie z art. 139 Ustawy PZP, zamawiający stosuje tzw. „procedurę odwróconą”, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda złożenia formularza JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w SWZ.

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, z uwzględnieniem pkt 21 SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie zamawiającego wypełnionego formularza JEDZ.

7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podst. art. 126 ust. 1 Ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 12.6. SWZ.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z punktami 12.7 - 12.9 SWZ.

9. Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl. Pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego GK PGE i składania ofert zawarte są w SWZ.

10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Treść SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej – w systemie SWPP2 System PGE,

https://swpp2.gkpge.pl

12. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

13. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

14. Wszystkie pozostałe informacje, niezawarte w ogłoszeniu, są opisane szczegółowo w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/12/2022