Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73441-2023

03/02/2023    S25

Polen-Poznań: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-073441

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 2090002942
Postanschrift: ul. Matejki 57
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-770
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek
E-Mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Telefon: +48 614158800
Fax: +48 614158805
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zkzl.poznan.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP na potrzeby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu wraz ze świadczeniem usług serwisu utrzymaniowego”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP. 200.16.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, wdrożenie oraz dostosowanie do potrzeb Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, poprzedzone przeprowadzeniem Analizy Przedwdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i administracji Systemu oraz świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w:

1) Bezwzględnych wymaganiach Systemu stanowiących załącznik nr 1 do SWZ,

2) Tabeli funkcjonalności szczegółowych (arkusz excel) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,

3) Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej zwanych PPU), stanowiących załącznik nr 3 do SWZ,

4) Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do PPU.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 101 680.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48517000 IT-Softwarepaket
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, wdrożenie oraz dostosowanie do potrzeb Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, poprzedzone przeprowadzeniem Analizy Przedwdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i administracji Systemu oraz świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w:

1) Bezwzględnych wymaganiach Systemu stanowiących załącznik nr 1 do SWZ,

2) Tabeli funkcjonalności szczegółowych (arkusz excel) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,

3) Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej zwanych PPU), stanowiących załącznik nr 3 do SWZ,

4) Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do PPU,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena funkcjonalności / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 169-477958
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP na potrzeby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu wraz ze świadczeniem usług serwisu utrzymaniowego”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SoftHard S.A.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 7742817935
Postanschrift: ul. Graniczna 27
Ort: Płock
NUTS-Code: PL923 Płocki
Postleitzahl: 09-407
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 101 680.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 975 450.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w zakresie:

a) wykonania i dostarczenia Analizy Przedwdrożeniowej i projektu Harmonogramu Szczegółowego - w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

b) wdrożenia, konfiguracji, uruchomienia systemu i migracji danych - w terminie ustalonym na etapie przeprowadzania Analizy Przedwdrożeniowej, jednak nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

c) świadczenia usług serwisu utrzymaniowego w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru systemu.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 513 oraz w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust 1 i 2 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji wskazanych powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023