Dienstleistungen - 73442-2023

03/02/2023    S25

België-Brussel: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2023/S 025-073442

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_25562
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: nele.santulliana@infrabel.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471023
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het selectief ophalen van het bedrijfsafval afkomstig van de sites van INFRABEL, in 7 percelen.

Referentienummer: I-FBA51-0000656289-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht bestaat uit 7 percelen:

Perceel 1: Area Centrum

Perceel 2: Area Noord-Oost

Perceel 3: Area Noord-West

Perceel 4: Area Zuid-Oost

Perceel 5: Area Zuid-West

Perceel 6: Production Plant Schaarbeek

Perceel 7: Production Plant Bascoup

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Centrum

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

‐ Administratieve gebouwen

‐ Seinhuizen

‐ Logistieke centra infrastructuur

‐ Antennes

‐ 1 laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Noordoost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

‐ Administratieve gebouwen

‐ Seinhuizen

‐ Logistieke centra infrastructuur

‐ Antennes

‐ 1 laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Noordwest

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

‐ Administratieve gebouwen

‐ Seinhuizen

‐ Logistieke centra infrastructuur

‐ Antennes

‐ 1 laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Zuidoost

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

‐ Administratieve gebouwen

‐ Seinhuizen

‐ Logistieke centra infrastructuur

‐ Antennes

‐ 1 laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Zuidwest

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

‐ Administratieve gebouwen

‐ Seinhuizen

‐ Logistieke centra infrastructuur

‐ Antennes

‐ 1 laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Production Plant Schaarbeek (werkplaats)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

‐ Administratieve gebouwen

‐ Seinhuizen

‐ Logistieke centra infrastructuur

‐ Antennes

‐ 1 laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Production plant Bascoup (werkplaats)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

‐ Administratieve gebouwen

‐ Seinhuizen

‐ Logistieke centra infrastructuur

‐ Antennes

‐ 1 laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.

‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.

‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met

een vastgelegde frequentie en deels op afroep.

‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde

verwerkingscentra.

‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 239-591996
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0000656289
Perceel nr.: 5
Benaming:

Area Zuid-West

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cogetrina Logistics
Postadres: rue de la Terre à Briques 18
Plaats: Doornik
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 7522
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0000656289
Perceel nr.: 6
Benaming:

Production Plant Schaarbeek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cogetrina Logistics
Postadres: rue de la Terre à Briques
Plaats: Doornik
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 7522
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0000656289
Perceel nr.: 7
Benaming:

Production Plant Bascoup

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cogetrina Logistics
Postadres: rue de la Terre à Briques 18
Plaats: Doornik
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 7522
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023