Dienstleistungen - 73570-2023

03/02/2023    S25

Polen-Lublin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2023/S 025-073570

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Postanschrift: Al. Racławickie 23
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 20-049
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Warda
E-Mail: awarda@1wszk.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP/PN/2/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

2. Zakres zamówienia obejmuje: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach, oznaczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10), kodami: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09, zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
90524200 Beseitigung von Krankenhausabfällen
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin oraz Centrum Rehabilitacji przy ul. Skłodowskiej 9 w Lublinie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość od spalarni / Gewichtung: 5.00
Preis - Gewichtung: 95.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

1. posiada uprawnienie do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia, w tym posiada decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, a w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia uzyskał wpis do odpowiedniego rejestru w zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; tj.:

1.1. aktualnego zezwolenia/decyzji na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia (w tym odpadów niebezpiecznych) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1pkt. 2) SWZ.

1.2 poświadczenia uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru w zakresie transportu i nadaniu numeru rejestrowego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) art. 49 ust. 1 ustawy – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1pkt. 2) SWZ.

1.3 poświadczenia uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO) w zakresie kodów odpadów, objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1pkt. 2) SWZ.

2.posiada zaświadczenie/dokument równoważny zezwalający na unieszkodliwianie odpadów medycznych wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1 pkt.4.1) SWZ. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

2) wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotowej usługi, wyposażonych w wagę z aktualną legalizacją – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1 pkt.4.2) SWZ. Wzór wykazu pojazdów stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; - dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1 pkt.4.3) SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1) wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał/wykonuje co najmniej 2 zamówienia obejmujące swoim zakresem odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 657 335,00 zł brutto.

2) dysponuje specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów medycznych – w tym minimum dwoma pojazdami wyposażonymi w wagę z aktualną legalizacją, przeznaczoną do ważenia odbieranych odpadów i dostosowanymi do wymogów określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147);

3) w zakresie potwierdzenia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiednich przepisach prawa posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały precyzyjnie określone w załączniku nr 8 do SWZ –

Projektowane postanowienia umowy, w szczególności:

1. Miejsce realizacji: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin.

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

3. Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Należność będzie opłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na fakturze.

5. Zmiany umowy w przypadkach określonych w § 11 projektowanych postanowień umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej zamawiającego (https://1wszk.ezamawiajacy.pl) w siedzibie zamawiającego przy Al. Racławickich 23, 20-049 Lublin, poprzez odszyfrowanie

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. O udzielenie zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

- przepisów określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

- przepisów określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

- art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu poprzez złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1. oświadczenia (JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu, składanego na formularzu jedn. europ. dok. zam., sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozp. wyk. Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), składane wraz z ofertą – załącznik nr 5;

2. oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, z późn. zm. oraz art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835) – stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, z późn. zm.).- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

7. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.3 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy.

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z informacją określoną w Rozdziale IX – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;

9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

III. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości: 19 020,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie – DZP/PN/2/2023– wadium”.

IV. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp.

V. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze.

2. Odwołania wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023