Lieferungen - 73592-2023

03/02/2023    S25

Polska-Zegrze: Różne produkty spożywcze

2023/S 025-073592

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Krajowy numer identyfikacyjny: 142917040
Adres pocztowy: ul. Juzistek 2
Miejscowość: Zegrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jadwiga Żurowska
E-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261883895
Faks: +48 261883868
Adresy internetowe:
Główny adres: www.26wog.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAKUP I DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA 2022 ROK DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU

Numer referencyjny: ZP/1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup i dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcych

Część nr: 1
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zawiera załącznik nr 2.1 do umowy

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1 do umowy

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 017-040530

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

zakup i dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcych

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
29/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7681838528
Adres pocztowy: Dąbrowa 6
Miejscowość: Sławno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 26-332
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 249 627.40 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W związku ze zmianą stawki VAT wartość umowy brutto uległa zmianie i wynosi:

VAT - 3 788,14 zł

Brutto - 1 253 415.54 zł

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w rozdziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zakup i dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcych

VII.1.4)Opis zamówienia:

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1 do umowy

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 249 627.40 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7681838528
Adres pocztowy: Dąbrowa 6
Miejscowość: Sławno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 26-332
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

w związku ze zmianą VAT umowa wynosi

netto 1249627,40 zł

vat 3788,14 zł

1253415,54 zł

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

zmiana stawki vat

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 249 627.40 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 249 627.40 PLN