Dienstleistungen - 73595-2023

03/02/2023    S25

Polska-Spychowo: Usługi leśnictwa

2023/S 025-073595

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spychowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 7450004846
Adres pocztowy: ul. Mazurska 3
Miejscowość: Spychowo
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 12-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Ligocki
E-mail: spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Tel.: +48 896225082
Adresy internetowe:
Główny adres: www.olsztyn.lasy.gov.pl/spychowo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Spychowo w latach 2021-2022

Numer referencyjny: Z.270.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leśnictwa obrębu Spychowo: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa obrębu Spychowo: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, do wykonania na terenie leśnictw: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka.w roku 2021 i 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, zestawione w zał. 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 29/01/2021
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 045-112491

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Leśnictwa obrębu Spychowo: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
29/01/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Drewpol Sp. z o.o. Sp.k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7422014844
Adres pocztowy: Chostka 2
Miejscowość: Piecki
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-710
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy FALCO Henryk Słowikowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7451331010
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 11F
Miejscowość: Jedwabno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 12-122
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 5 095 462.76 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa obrębu Spychowo: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka.

VII.1.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zawartej umowy są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, do wykonania na terenie leśnictw: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka w roku 2021 i 2022.

2. do łączącej Strony umowy nr Z.271.1.2021 z dnia 29.01.2022 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – „PZP”, został zawarty ANEKS nr 2 wprowadzający modyfikacje - opis modyfikacji zawiera pkt VII.2) niniejszego ogłoszenia

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 29/01/2021
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 095 462.76 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: DREWPOL Sp. z o.o. Sp.k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7422014844
Adres pocztowy: Chostka 2
Miejscowość: Piecki
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-710
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „FALCO” Henryk Słowikowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7451331010
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 11F
Miejscowość: Jedwabno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 12-122
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

KOREKTA TREŚCI OGŁOSZENIA w Dz.U.: 2023/S 022-060848 z dnia 31.01.2023 r. :

a) w dziale VII.2.1) Opis modyfikacji, tj:

było:

1. Na zasadach określonych w ANEKSIE nr 2 do zawartej umowy, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do poz. nr 1 i 2 Kosztorysu Ofertowego, tj. ścinki i wyrobu sortymentów oraz zrywki drewna za prace, dla których POR został sporządzony w okresie od 01.08.2022r. do 31.12.2022r.

2. Rekompensaty będą płatne także w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji.

Aneks zawarto w dniu 29.12.2022 r.

winno być:

1. Na zasadach określonych w ANEKSIE nr 2 do zawartej umowy, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do poz. nr 1 i 2 Kosztorysu Ofertowego, tj. ścinki i wyrobu sortymentów oraz zrywki drewna za prace, dla których POR został sporządzony w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.

2. Rekompensaty będą płatne także w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji.

Aneks zawarto w dniu 29.12.2022 r.

b) poprawione zostały wartości w dziale VII.2.3) Wzrost ceny:

wartości 6 333 581.78 PLN oraz odpowiednio: 6 436 438.91 PLN były błędne.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

(I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy(II) i nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;(III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I), jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; (IV) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) powyżej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji;

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 5 095 462.76 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 5 183 038.14 PLN