Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 73626-2023

Submission deadline has been amended by:  143136-2023
03/02/2023    S25

die Slowakei-Veľaty: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2023/S 025-073626

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Veľaty
Nationale Identifikationsnummer: 00332020
Postanschrift: Staničná 8
Ort: Veľaty
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 07615
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Milan Cupra
E-Mail: obstaravac8@ultimaratio.sk
Telefon: +421 911561160
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6373
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/437657
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Ultima Ratio s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46862439
Postanschrift: Seberíniho 1
Ort: Bratislava-Ružinov
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82103
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Milan Cupra
E-Mail: obstaravac8@ultimaratio.sk
Telefon: +421 911561160
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.velaty.sk/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1668/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kanalizácia a ČOV v obci Veľaty

Referenznummer der Bekanntmachung: GUR000031
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom obstarávania je výstavba združeného objektu čistiarne odpadových vôd (ČOV) a dobudovanie kanalizačnej siete v obci Veľaty. Výstavba združeného objektu čistiarne odpadových vôd (ČOV) musí byť zrealizovaná skôr ako dobudovanie kanalizačnej siete. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. súťažných podkladov

Predmet zákazky je rozdelený na časti:

Časť 1: Výstavba združeného objektu čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Časť 2: Dobudovanie kanalizačnej siete

Uchádzač môže podľa svojho uváženia predložiť svoju ponuku na ľubovoľnú časť zákazky alebo na obe časti zákazky spolu. Ponuky na jednotlivé časti predmetu zákazky budú vyhodnocované samostatne a nezávisle od seba. Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvy o dielo s úspešnými uchádzačmi pre každú časť zákazky samostatne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 749 570.92 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výstavba združeného objektu čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45252127 Bau von Abwasserbehandlungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Katastrálne územie obce Veľaty. Detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii v prílohe č. E.1 súťažných podkladov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom obstarávania je výstavba združeného objektu čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Veľaty. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 274 342.70 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 243
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 60 000 €. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dobudovanie kanalizačnej siete

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Katastrálne územie obce Veľaty. Detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii v prílohe č. E.1 súťažných podkladov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom obstarávania je dobudovanie kanalizačnej siete v obci Veľaty. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 475 228.22 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 365
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 370 000 €. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 ZVO.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.:

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a požiadavku bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) ZVO iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

K ostatným podmienkam v rámci tohto tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) ZVO platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo

b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

Bod 1.podľa § 33 ods.1 písm. d) ZVO - prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálny celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky musí byť min. v dvojnásobnej výške PHZ pre jednotlivú časť za ktorú uchádzač predkladá ponuku.

Bod 2.uvedením ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk.

Uchádzač na preukázanie podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia predloží v elektronickej podobe doklady-súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch za 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok(www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk.V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka. V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupu.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Hospodársky subjekt prípadne iná osoba môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

V súlade s § 33 ods. 2 ZVO Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, a zároveň preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem §32ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO.

V súlade s § 33 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom žiada verejný obstarávateľ, aby v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 33 ods. 2 ZVO bolo uvedené okrem iného aj ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne, vrátane uvedenia zabezpečovacieho inštitútu, t.z. že iná osoba musí preukázať akým spôsobom bude ručiť za záväzky vyplývajúce zo zmluvy, aby verejný obstarávateľ vedel posúdiť schopnosť inej osoby znášať riziká vyplývajúce zo záväzkového vzťahu pri plnení zmluvy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

V súlade s §38 ods. 9 ZVO sú metódy určené nasledovne:

Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita)=(Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci+ Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)

Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osoba) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140+r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie

Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) /(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)

Vzorec: Likvidita 2. stupňa(fyzická osoba) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch

Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita)= (Zásoby +Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci +Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)

Vzorec: Likvidita 3. stupňa (právnická osoba) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 +r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 +r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie

Výpočet ukazovateľa likvidity 3.stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci+ Bežné bankové úvery)

Vzorec: Likvidita 3. stupňa (fyzická osoba) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,7 a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

Bod 1.podľa § 34 ods. 1písm. b) ZVO predložením: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Bod 2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ZVO. Systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných noriem sú certifikované akreditovanou osobou podľa § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.505/2009 Z.z.) resp. podľa predpisov krajiny sídla uchádzača

Bod 3. podľa § 34 ods. 1 písm. h) a §36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.

Bod 4.podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia:

-Stavbyvedúci 1x odborná spôsobilosť na výkon činnosti pre kategóriu Inžinierske stavby (podkategória 24 Potrubné,energetické a liníove stavby)

- autorizovaný bezpečnostný technik (ABT)

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.

Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. a) až g) a §40 ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Hospodársky subjekt prípadne iná osoba môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Bod 1. Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač preukáže úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (výstavba a/alebo rekonštrukcia kanalizácie, výstavba a/alebo rekonštrukcia ČOV) prostredníctvom zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote rovnej,alebo vyššej ako je PHZ pre jednotlivú časť za ktorú uchádzač predkladá ponuku.

Za rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky budú považované stavebné práce definované v zákone č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) podľa §43a odst. 3 písm. f) a g). diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu, diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pričom musí byť minimálne jedna zákazka na ktorej boli vykonané práce na zníženie hladiny podzemnej vody a bola realizovaná s použitím technológie odčerpávania podzemných vôd prostredníctvom ihlofiltrov.

V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v danom období.

V zozname stavebných prác uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, druh realizovaných prác, množstvo vykonaných prác, uvedie cenu, miesto uskutočnenia prác, lehoty uskutočnenia stavebných prác a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorý potvrdil realizované práce.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

bod 2: Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať predložením platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 45001 (ISO 18001) pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky vydaný akreditovaným certifikačným orgánom.

bod 3: Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať predložením certifikátu EMAS, resp. registráciou v schéme EMAS,prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom stým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.

bod4. Splnenie tejto podmienky účasti preukazuje uchádzač

-dokladom o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby (podkategória 24 Potrubné,energetické a liníove stavby), alebo ekvivalentného dokladu..

-dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, alebo ekvivalentný doklad.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/02/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Ultima Ratio s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Funkcionalita IS PLUTO umožňuje účasť na otváraní aj online.

Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6písm.g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

3) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva vtom,že príde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a §40 ods. 7 a8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar/poskytovať služby/uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO naadresehttps://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

9) Obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023