Lieferungen - 73644-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Kancelárske potreby

2023/S 025-073644

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397865
Poštová adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Vlková
E-mail: lubica.vlkova@uniba.sk
Telefón: +421 918110118
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://uniba.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

DNS – Kancelárske potreby a kancelársky papier

Referenčné číslo: 1643/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
30192000 Kancelárske potreby
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú kancelárske potreby a kancelársky papier slúžiace na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 42 600.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.

II.2.4)Opis obstarávania:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 066-173884
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 5894/2022
Názov:

Kancelárske potreby 004/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tibor Varga TSV PAPIER
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 32627211
Poštová adresa: Ulica Vajanského 80
Mesto/obec: Lučenec
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 98401
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 7 982.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 6263/2022
Názov:

Kancelárske potreby 005/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
09/11/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tibor Varga TSV PAPIER
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 32627211
Poštová adresa: Ulica Vajanského 80
Mesto/obec: Lučenec
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 98401
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 1 858.30 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 6832/2022
Názov:

Kancelárske potreby 006/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tibor Varga TSV PAPIER
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 32627211
Poštová adresa: Ulica Vajanského 80
Mesto/obec: Lučenec
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 98401
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 32 760.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Z rámcovej dohody Kancelárske potreby 006/2022 bolo za 4. kvartál 2022 čerpanie vo výške: 4993,30 € bez DPH

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023