Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73647-2023

03/02/2023    S25

Polen-Motycz: Sonnenenergieanlage

2023/S 025-073647

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Konopnica
Nationale Identifikationsnummer: REGON 431019678
Postanschrift: Kozubszczyzna 127A
Ort: Motycz
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-030
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Woć
E-Mail: piotr.woc@konopnica.eu
Telefon: +48 814787325
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.konopnica.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Konopnica

Referenznummer der Bekanntmachung: IPP.271.25.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09332000 Sonnenenergieanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji paneli fotowoltaicznych w Gminie Konopnica. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Czysta Energia w Gminie Konopnica – instalacje fotowoltaiczne i solarne” współfinansowanego ze środków UE w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 044 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 1 - dostawa i montaż 350 sztuk instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Konopnica.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45261100 Errichtung von Dachstühlen
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Konopnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje między innymi: 1) dostawę i montaż zestawu kolektorów do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) dostawę i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody w wyposażeniem, z króćcem do montażu grzałki elektrycznej oraz wężownicami i anodą, 3) dostawę i montaż grzałki elektrycznej, 4) podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u., cyrkulacji c. w. u., c. o. i z. w. 5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u., 6) dostawę i montaż kompaktowej grupy pompowej obiegu solarnego ze zintegrowanym sterownikiem wyposażonym w moduł LAN/GSM współpracujący z dedykowanym systemem monitoringu, solarnego naczynia wzbiorczego i naczynia wzbiorczego do wody użytkowej oraz pozostałych elementów instalacji w tym zestawu tulei zanurzeniowych wraz z czujką temperatury cieczy w kolektorze i czujką temperatury wody w podgrzewaczu, termostatycznego zaworu mieszącego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu dwudrogowego z siłownikiem on/off, zaworu zwrotnego, regulatora ciśnienia, zaworu antyskażeniowego, i innych. 7) podłączenie do istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, 8) podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, 9) próbę szczelności instalacji kolektorów słonecznych, 10) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, 11) wykonanie napełnienia, prób na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej, odpowietrzenia i ustalenia prawidłowego ciśnienia, 12) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku, obróbka blacharska rur, uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, odtworzenie dachu, nawierzchni (w zależności od lokalizacji), przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego, 13) uruchomienie instalacji – uruchomienie układu i regulacja, 14) załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania, 15) przeszkolenie Użytkowników, 16) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom, 17) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 18) wykonanie systemu monitoringu umożliwiającego z poziomu przeglądarki internetowej odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepła, 19) Systemem monitoringu objęte będą wszystkie zamontowane instalacje solarne. Zamawiający wymaga, aby każda zamontowana instalacja była podłączona do internetu w sposób zapewniający jej monitoring z poziomu aplikacji i pozwalający na proste umieszczenie w portalu i serwisie Gminy. System monitoringu musi umożliwiać przekazywanie danych zbiorczych i indywidualnych oraz zawierać urządzenia konieczne do transmisji danych oraz zapewniać tę transmisję w okresie trwałości projektu, 20) Zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich) 21) Gwarancja. Długość okresu gwarancji (obejmującej dostarczone materiały, zainstalowane urządzenia i sprzęt, wykonane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne) - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji 22) Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne z załącznikami oraz wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0197/19-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko­ści: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) ; zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz treścią SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

część 2 - dostawa i montaż 125 sztuk instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Konopnica

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45261100 Errichtung von Dachstühlen
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45312310 Blitzschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Konopnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje między innymi: 1) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienionym przez żadne obiekty w skali całego roku, 2) dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod panele, 3) prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych, 4) dostawę i montaż inwertera, 5) wykonanie ochrony odgromowej- instalacji uziemiającej, 6) montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach, 7) prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych 8) montaż ograniczników w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej, 9) wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku, 10) montaż modułu kontrolno-pomiarowego i modułu komunikacyjnego, 11) uruchomienie inwertera, 12) montaż liczników energii elektrycznej, 13) sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów elektrycznych niskiego napięcia. 14) poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji – przeszkolenie Użytkowników, oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim, 15) przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów elektrycznych oraz rozruchu technologicznego systemu (czynności te należy udokumentować w protokółach odbiorczych), 16) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu, 17) wykonanie systemu zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (w tym pomiar, obsługa i monitoring wykorzystania energii w kontekście ich skalowalności, elastyczności i niezależności od dostawców). 18) Systemem monitoringu objęte będą wszystkie zamontowane instalacje paneli fotowoltaicznych. Zamawiający wymaga, aby każda zamontowana instalacja była podłączona do internetu w sposób zapewniający jej monitoring z poziomu aplikacji i pozwalający na proste umieszczenie w portalu i serwisie Gminy. System monitoringu musi umożliwiać przekazywanie danych zbiorczych i indywidualnych oraz zawierać urządzenia konieczne do transmisji danych oraz zapewniać tę transmisję w okresie trwałości projektu. 19) Zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich). 20) Gwarancja. Długość okresu gwarancji (obejmującej dostarczone materiały, zainstalowane urządzenia i sprzęt, wykonane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne) - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Kryterium oceny ofert nie są objęte moduły i inwertery fotowoltaiczne, dla których gwarancja wynosi odpowiednio: a)moduły fotowoltaiczne – minimum 12 lat gwarancji producenta, przy czym liniowa gwarancja mocy min.: 80 % po 25 latach, b) inwertery fotowoltaiczne - minimum 5 lat gwarancji producenta. 21) Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne z załącznikami oraz wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0197/19-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko­ści: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i 00/100) ; zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz treścią SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Art. 138 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 195-552295
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Konopnica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 946-269-64-95
Postanschrift: ul. Chemiczna 8G
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-329
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 504 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Konopnica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dotyczy: część 2 - dostawa i montaż 125 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej minimalnej 393,75 kW na terenie Gminy Konopnica.Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ze zm. - dalej: ustawa Pzp), informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w części 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 2 tj. 2 295 000,00 zł brutto.W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj, do dnia 14.11.2022 r. do godziny 12:00 wpłynęły oferty:Oferta nr 1 - JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1,80-297 Banino. Cena brutto oferty 2 077 323,75 zł - Oferta odrzuconaOferta nr 2 - ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice. Cena brutto oferty 2 048 149,80 zł. Oferta odrzuconaOferta nr 3 - DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. ul. Chemiczna 8G, 20-329 Lublin. Cena brutto oferty 2 135 700,00 zł. Oferta odrzuconaOferta nr 4 - SUNGRANT Sp.z o.o. ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok. Cena brutto oferty 2 171 880,00 zł. Oferta odrzuconaOferta nr 5 - FlexiPower Group sp. z o.o. Sp.K. Kudrowice12, 95-200 Pabianice. Cena brutto oferty 1 882 089,00 zł. Oferta odrzuconaOferta nr 7 - PASSIVE INSTAL Sp. z o.o. ul. Cmentarna 9 lok. 11, 42-202 Częstochowa. Cena brutto oferty 2 282 040,00 zł. Oferta odrzuconaOferta nr 9 - SOLARTIME S.A. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów. Cena brutto oferty 2 443 770,00 zł. Oferta niepodlegająca odrzuceniuOferta nr 10 - PRO-ECO sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia. Cena brutto oferty 2 240 012,75 zł. Oferta odrzuconaOferta nr 11 -EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2, 46-100 Namysłów. Cena brutto oferty 2 268 445,00 zł. Oferta odrzucona.Zamawiający dokonał badania i wstępnej oceny ofert. Oferty nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 i 11 mieszczące się w budżecie Zamawiającego podlegają odrzuceniu. Oferta nr 9 złożona przez SOLARTIME S.A. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów, jako jedyna nie podlega odrzuceniu na tym etapie postępowania, w związku z czym jest ofertą najwyżej ocenioną, jednakże zaoferowana cena (2 443 770,00 zł brutto) przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 2. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na txtmarkę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 .11.2012 r.- Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”. 6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wnosi się w terminie: 8.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 8.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 8.1. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Skarga do sądu. 10.1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 10.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 10.5 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 20-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023