Lieferungen - 73679-2023

03/02/2023    S25

Polen-Koszalin: Industrielle Maschinen

2023/S 025-073679

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Postanschrift: Rynek Staromiejski 6-7
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Miszewska Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-Mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Telefon: +48 943488656
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.koszalin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP-8.271.1.29.2022.EM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42000000 Industrielle Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji - Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42900000 Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke
42914000 Recyclingvorrichtungen
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45222000 Oberbauarbeiten, außer Brücken, Tunneln, Schächten und Unterführungen
45222100 Bau von Abfallbehandlungsanlagen
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa istniejącej sortowni odpadów zlokalizowanej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do Rozdziału II SWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne maszyn i urządzeń / Gewichtung: 20%
Qualitätskriterium - Name: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 153-436649
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający Gmina Miasto Koszalin unieważnił, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie na Gospodarkę o obiegu zamkniętym w Koszalinie służącą gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji na Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, jako że oferta z najniższą ceną (oferta z najniższą ceną spośród niepodlegających odrzuceniu) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia pierwotnie zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 10.842.654,18 zł.

W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

1) oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Lider Konsorcjum, MTM Ekotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Partner Konsorcjum z ceną, która przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na Zadanie nr 6 o 5.098.145,82 zł;

2) oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – EKOTECHNIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z ceną, która po uwzględnieniu dokonanych poprawek, przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na Zadanie nr 6 o 3.151.424,83 zł,

Zamawiający zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na realizację Zadania nr 6 do wysokości najniższej zaoferowanej w przedmiotowym postępowaniu ceny, tj. 13.994.079,01 zł.

Oferta, której cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucona z przedmiotowego postępowania, natomiast cena zaoferowana w ofercie niepodlegającej odrzuceniu Wykonawcy – Konsorcjum firm: MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Lider Konsorcjum, MTM Ekotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Partner Konsorcjum (15.940.800,00 zł) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Zadania nr 6 (13.994.079,01 zł) o 1.946.720,99 zł.

2. Zamawiający otrzymał wstępną promesę zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uwaga! Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia – dotyczy Zadania nr 6 – jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane (art. 257 ustawy PZP).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Rozdziale I pkt 21 SWZ oraz w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023