Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73679-2023

03/02/2023    S25

Polen-Koszalin: Industrielle Maschinen

2023/S 025-073679

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Postanschrift: Rynek Staromiejski 6-7
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Miszewska Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-Mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Telefon: +48 943488656
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.koszalin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP-8.271.1.29.2022.EM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42000000 Industrielle Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji - Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42900000 Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke
42914000 Recyclingvorrichtungen
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45222000 Oberbauarbeiten, außer Brücken, Tunneln, Schächten und Unterführungen
45222100 Bau von Abfallbehandlungsanlagen
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa istniejącej sortowni odpadów zlokalizowanej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do Rozdziału II SWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne maszyn i urządzeń / Gewichtung: 20%
Qualitätskriterium - Name: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 153-436649
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający Gmina Miasto Koszalin unieważnił, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie na Gospodarkę o obiegu zamkniętym w Koszalinie służącą gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji na Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, jako że oferta z najniższą ceną (oferta z najniższą ceną spośród niepodlegających odrzuceniu) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia pierwotnie zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 10.842.654,18 zł.

W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

1) oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Lider Konsorcjum, MTM Ekotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Partner Konsorcjum z ceną, która przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na Zadanie nr 6 o 5.098.145,82 zł;

2) oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – EKOTECHNIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z ceną, która po uwzględnieniu dokonanych poprawek, przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na Zadanie nr 6 o 3.151.424,83 zł,

Zamawiający zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na realizację Zadania nr 6 do wysokości najniższej zaoferowanej w przedmiotowym postępowaniu ceny, tj. 13.994.079,01 zł.

Oferta, której cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucona z przedmiotowego postępowania, natomiast cena zaoferowana w ofercie niepodlegającej odrzuceniu Wykonawcy – Konsorcjum firm: MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Lider Konsorcjum, MTM Ekotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – Partner Konsorcjum (15.940.800,00 zł) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Zadania nr 6 (13.994.079,01 zł) o 1.946.720,99 zł.

2. Zamawiający otrzymał wstępną promesę zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uwaga! Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia – dotyczy Zadania nr 6 – jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane (art. 257 ustawy PZP).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Rozdziale I pkt 21 SWZ oraz w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023