Lieferungen - 73703-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem

2023/S 025-073703

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Nationale Identifikationsnummer: 9570730409
Postanschrift: ul. Dębinki 7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-952
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Jurczak-Serdacka
E-Mail: mjurczak@uck.gda.pl
Telefon: +48 585844899
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uck.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

278/PN/2022 - Dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK

Referenznummer der Bekanntmachung: 278/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33632000 Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

2. W ramach pozycji oznaczonych w formularzu asortymentowo-cenowym symbolem (**) w załączniku nr 3 do SWZ, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat znajdował się w katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 382 967.85 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Do wglądu u zamawiającego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 248-724904
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

278/PN/2022 - Dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Komtur Polska Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5222749770
Postanschrift: Plac Farmacji 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-699
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 876 805.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 382 967.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP.

4. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w

postaci elektronicznej zawarty został w rozdz. XIV SWZ.

5.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zastosowana zostanie tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art.139 ustawy PZP.

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie

dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku

podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Brak podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zostanie

wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia.

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykuczenia na podstawie art. 5k dodanego do rozporządzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 ) na mocy art. 1 pkt 23

rozporządzenia 2022/576

7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział IX SWZ.

8. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą zostały wskazane w Rozdziale XIV SWZ.

9. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i

Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się

do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

10. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności,

o których mowa w art. 455 ustawy PZP.

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował

się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej zostały wskazane w Rozdziale X SWZ.

13. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty został wskazany w Rozdziale XIV SWZ.

14. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - szczegółowy

opis w ust. XXVI SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023