Lieferungen - 73703-2023

03/02/2023    S25

Polska-Gdańsk: Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego

2023/S 025-073703

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Krajowy numer identyfikacyjny: 9570730409
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Jurczak-Serdacka
E-mail: mjurczak@uck.gda.pl
Tel.: +48 585844899
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uck.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

278/PN/2022 - Dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK

Numer referencyjny: 278/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33632000 Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

2. W ramach pozycji oznaczonych w formularzu asortymentowo-cenowym symbolem (**) w załączniku nr 3 do SWZ, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat znajdował się w katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 382 967.85 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Do wglądu u zamawiającego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 248-724904
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

278/PN/2022 - Dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Komtur Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222749770
Adres pocztowy: Plac Farmacji 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-699
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 876 805.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 382 967.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP.

4. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w

postaci elektronicznej zawarty został w rozdz. XIV SWZ.

5.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zastosowana zostanie tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art.139 ustawy PZP.

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie

dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku

podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Brak podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zostanie

wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia.

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykuczenia na podstawie art. 5k dodanego do rozporządzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 ) na mocy art. 1 pkt 23

rozporządzenia 2022/576

7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział IX SWZ.

8. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą zostały wskazane w Rozdziale XIV SWZ.

9. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i

Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się

do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

10. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności,

o których mowa w art. 455 ustawy PZP.

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował

się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej zostały wskazane w Rozdziale X SWZ.

13. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty został wskazany w Rozdziale XIV SWZ.

14. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - szczegółowy

opis w ust. XXVI SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023