Lieferungen - 73772-2023

03/02/2023    S25

Ελλάδα-Αθήνα: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

2023/S 025-073772

Ανακοίνωση τροποποίησης

Τροποποίηση σύμβασης/παραχώρησης κατά τη διάρκεια ισχύος της

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Αρδηττού 34Β
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 116 36
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Κοντός, Α. Σύρος, Δ. Βαμβακίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efps@culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2310410185
Φαξ: +30 2310410376
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.culture.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Mετάθεση διάρκειας της Σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31600000 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
31121100 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης
31154000 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος
31219000 Προστατευτικά ερμάρια
31500000 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
32235000 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
32342410 Εξοπλισμός ήχου
32344210 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
32360000 Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας
32441000 Εξοπλισμός τηλεμετρίας
32580000 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Σπήλαιο Πετραλώνων, Π.Ε. Χαλκιδικής

II.2.4)Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης:

Στο πλαίσιο του 3ου υποέργου «Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» της πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» με Κωδικό ΟΠΣ 5022250 και σε συνέχεια της Διακήρυξης αρ. 4/2021 (με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/630628/29-12-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009866196, ΑΔΑ: ΨΦ7Π4653Π4-ΧΚ0 και συστημικό ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 151366) του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής», έχει συμβασιοποιηθεί, βάσει της υπ’ αριθ. 15707 (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/252514/31-5-2022, ΑΔΑΜ: 22SYMV010661109) Σύμβασης και εκτελείται η εν λόγω προμήθεια από την Ανάδοχο εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. Αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης, η οποία έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) μηνών από την υπογραφής της και ημερομηνία λήξης την 30η Ιανουαρίου 2023, αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση του H/M εξοπλισμού και των φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση της Η/Μ εγκατάστασης. Η προμήθεια εκτελείται κανονικά και έχει ήδη υλοποιηθεί περίπου το 26,5% του οικονομικού αντικειμένου της σχετικής Σύμβασης.

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 8
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0081, με ενάριθμο Κωδικό Πράξης ΣΑ 2018ΕΠ00810071, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ2014-2020)

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 107-297909

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: 15707
Τίτλος:

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής

V.2)Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης:
31/05/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (με Δ.Τ. ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Σκιάθου 2
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54646
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k0210@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2310411278
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (τη στιγμή σύναψης της σύμβασης;χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία των προμηθειών: 131 737.60 EUR

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων της διακήρυξης 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/01/2023

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

VII.1)Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις
VII.1.1)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31600000 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
VII.1.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31500000 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
32342410 Εξοπλισμός ήχου
32235000 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
32360000 Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας
31154000 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος
31121100 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης
32441000 Εξοπλισμός τηλεμετρίας
31219000 Προστατευτικά ερμάρια
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
32344210 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας
32580000 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
VII.1.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Σπήλαιο Πετραλώνων, Π.Ε. Χαλκιδικής

VII.1.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση του H/M εξοπλισμού και των φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση της Η/Μ εγκατάστασης του Σπηλαίου Πετραλώνων στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του». Συνοπτικά αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση του παρακάτω εξοπλισμού:

• Ηλεκτρολογική υποδομή δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

• Μονάδων αδιάλειπτης τροφοδοσίας ισχύος (UPS) και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Η/Ζ

• Φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου φωτισμού

• Συστήματος οπτικής επιτήρησης και καταγραφής των χώρων

• Συστήματος θυροτηλεφώνων

• Συστήματος μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου

• Ηχητικού συστήματος

• Συσκευών ασύρματης ενδοεπικοινωνίας

VII.1.5)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης
Διάρκεια σε ημέρες: 12
VII.1.6)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 131 737.60 EUR
VII.1.7)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (με Δ.Τ. ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Σκιάθου 2
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54646
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k0210@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2310411278
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: όχι
VII.2)Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις
VII.2.1)Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη σύμβαση):

Η υπηρεσία αποφάσισε τη μετάθεση διάρκειας της υπ’ αριθ. 15707 (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/252514/31-5-2022, ΑΔΑΜ: 22SYMV010661109) Σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» κατά τέσσερις (4) μήνες, η ισχύς της οποίας, κατά συνέπεια, θα διαρκεί από την ημερομηνία υπογραφής της και για συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι την 30η Μαῒου του 2023, προκειμένου να παραδοθούν τα υπολειπόμενα είδη της προμήθειας, να ολοκληρωθεί η υλοποίησή της και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οιασδήποτε τροποποίηση του συνολικού οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της.

VII.2.2)Λόγοι τροποποίησης
Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσε να προβλέψει επιμελής αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων:

Εστάλη από την Ανάδοχο εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/13408/12-1-2023 εισερχομένου στην υπηρεσία μας έγγραφο, με το οποίο δήλωσε αδυναμία για παράδοση εντός των ορίων του συμβατικού χρόνου της προμήθειας ορισμένων ειδών, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες (αποξηλώσεις υφιστάμενων στοιχείων και τοποθέτηση νέου φέροντος οργανισμού και κιγκλιδωμάτων σε τμήμα του διαδρόμου, εκβραχισμός δαπέδου σήραγγας, εργασίες εκσκαφών και αναδόμησης περιοχής εισόδου), οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας, όπως αυτές προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 15707 Σύμβαση.

VII.2.3)Αύξηση τιμής
Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην περίπτωση της οδηγίας 2014/23/EΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 131 737.60 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 131 737.60 EUR