Lieferungen - 73803-2023

03/02/2023    S25

Nederland-'s-Gravenhage: Kisten

2023/S 025-073803

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Inge van Amerongen
E-mail: IE.v.Amerongen.01@mindef.nl
Telefoon: +31 630854871
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=190655
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van Aluminium Kisten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44619100 Kisten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van de Raamovereenkomst voor de levering van Aluminium Kisten. De looptijd van deze raamovereenkomst bedraagt 4 jaar, waarvan 2 jaar vast en 2 optiejaren.

De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.

De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 521 271.99 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14721000 Aluminium
44619000 Overige opbergmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van de Raamovereenkomst voor de levering van Aluminium Kisten. De looptijd van deze Raamovereenkomst bedraagt 4 jaar, waarvan 2 jaar vast en 2 optiejaren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: Fictieve korting
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs / Weging: Conform inschrijving
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In de opdracht is de optie inbegrepen om de Raamovereenkomst t.h.v. € 2.521.271,99 (incl. BTW) eenmalig op te hogen met een bedrag van € 404.135,99 (incl. BTW) indien de omstandigheden of de taakuitvoering van Defensie leiden tot een hogere afname dan geraamd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 135-382697
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nefab Packaging Netherlands B.V.
Plaats: Voorthuizen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 521 271.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023