Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73829-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Nitra: Erdgas

2023/S 025-073829

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35960736
Postanschrift: Štúrova 147
Ort: Nitra
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 94965
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Peter Valent
E-Mail: peter.valent@rsucnr.sk
Telefon: +421 376512750
Fax: +421 376582941
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rsucnr.sk
Adresse des Beschafferprofils: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9344
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457615
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457615
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Správa a údržba ciest.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Združená dodávka zemného plynu

Referenznummer der Bekanntmachung: VS 02_2023_NR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Jedná sa o odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. v

súlade s platnou legislatívou, v množstve a v čase trvania zmluvy (12 mesiacov) do 18 maloodberných miest odberateľa vrátane zabezpečenia nákupu komodity, skladovania, distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v kapitole D. Opis predmetu zákazky" v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 322 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. a je 18 odberných miest v Nitrianskom samosprávnom kraji. Bližšie

informácie v súťažných podkladoch.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. v

súlade s platnou legislatívou, v množstve a v čase trvania zmluvy (12 mesiacov) do 18 maloodberných miest v množstve 2 722 000 kW. Bližšie informácie o OM a množstve plynu je možné nájsť v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/03/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj zákon).

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 zákona.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4

a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona, pričom verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2, resp. ods. 4 až 5 zákona.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich

sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny

osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti

predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vzhľadom k skutočnosti, že verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy, uchádzač je

povinný predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neuplatňuje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neuplatňuje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Neuplatňuje sa

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Verejný obstarávateľ bude pri uzatvorení zmluvy postupovať podľa § 56 a § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. zasadačka organizácie. Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality systému EVO.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Na otváraní ponúk s môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo splnomocnení zástupcovia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

2. Verejné obstarávanie sa bude realizovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO ako tzv. reverzný postup,

kedy vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Súťaž sa realizuje ako elektronická prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému (IS EVO).

Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní, musí byť v IS EVO zaregistrovaný. Na účasť v súťaži sa odporúča postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov k IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://eplatforma.vlada.gov.sk/videonavody/).

Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii spolu s ostatnými dokumentmi v priestore zákazky cez systém EVO na Profile verejného obstarávateľa. Celá komunikácia, výmena informácií, predkladanie ponúk a akékoľvek vysvetľovanie sa uskutočňuje v súlade s ust. § 20 zákona o VO prostredníctvom elektronického prostriedku IS EVO.

Za komunikáciu prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o VO sa nepovažuje e-mailová

komunikácia.

4. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

Doplnenie k bodu IV.2.4) Oznámenia: Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa

predkladajú v štátnom (v slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO Jednotným európskym

dokumentom (JED). Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV (Podmienky účasti oddiel A až D). Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie či "Spĺňa všetky požadované podmienky účasti: Áno alebo Nie".

6. Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

7. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o VO.

8. Obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023