Roba - 73835-2017

Prikaži smanjeni prikaz

25/02/2017    S40    - - Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Cjepiva

2017/S 040-073835

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Služba(e) za kontakt: Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti
Na pažnju (osoba za kontakt): Goranka Petrović, dr. med.
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14863279

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0003435

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava cjepiva protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano, za 2017. – 2018. godinu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Centralno skladište za pohranu i distribuciju cjepiva, Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava cjepiva protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano, za 2017. – 2018. godinu.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33651600

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 18 112 500 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 5

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
EVV 24/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 208-377107 od 27.10.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: Klasa: 501-05/17-09/1, Urbroj: 381-09-92-17-2 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Nabava cjepiva protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), adsorbirano, za 2017. – 2018. godinu
V.1)Datum sklapanja ugovora :
9.1.2017
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

GlaxoSmithKline d. o. o.
10352516987
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15
10020 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: goran.g.bencina@gsk.com
Telefon: +385 16051908

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 19 002 470 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 18 112 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 2
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
23.2.2017