Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73876-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Craiova: Spezialfahrzeuge

2023/S 025-073876

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Nationale Identifikationsnummer: 4417150
Postanschrift: Strada: Calea Unirii, nr. 19
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200585
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CRISTIAN UNGUREANU
E-Mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Telefon: +40 251408200/361/362
Fax: +40 251408230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjdolj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare echipamente de interventie in situatii de urgenta pentru dotarea Unitatii de Interventie in Situatii de Urgenta din zona transfrontaliera–Craiova-Autospecială de stingere a incendiilor cu capacitate sporită, echipată cu modul de descarcerare şi prim ajutor calificat de capacitate 4500 l

Referenznummer der Bekanntmachung: 4417150.2022.3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

In scopul implementării proiectului „Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă in regiunea Dolj-Vratsa”, in continuare, este necesara achiziţia unor echipamente de intervenţie, respectiv a unei autospeciale de stingere a incendiilor cu capacitate sporită, echipată cu modul de descarcerare şi prim ajutor calificat de capacitate 4500 l.

Valoarea estimata a echipamentelor specifice pentru intervenţii in situaţii de urgenta, care urmeaza sa fie achiziţionate este de 1.608.067,5 lei fara TVA.

a.In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

b.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunerea a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de furnizare: Craiova, str. C.D.Fortunescu, nr. 2, jud. Dolj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

In scopul implementării proiectului „Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă in regiunea Dolj-Vratsa”, in continuare, este necesara achiziţia unor echipamente de intervenţie, respectiv a unei autospeciale de stingere a incendiilor cu capacitate sporită, echipată cu modul de descarcerare şi prim ajutor calificat de capacitate 4500 l.

Valoarea estimata a echipamentelor specifice pentru intervenţii in situaţii de urgenta, care urmeaza sa fie achiziţionate este de 1.608.067,5 lei fara TVA.

Durata contractului de furnizare: 7 luni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica: III. Perioada de garantie exprimata in ani (dar nu mai mica decat cea prevazuta in caietul de sarcini) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica: II. Soluția constructivă pentru rezervorul de apa / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica: I.Solutia constructiva pentru suprastructura modulara / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul „Reactii coordonate si eficiente ale autoritatilor in situatii de urgenta in regiunea Dolj-Vratsa”, in cadrul Programului INTERREG V-A Romania – Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritara 3: O regiune sigura, Obiectivul Specific: 3.1 Imbunatatirea managementului comun al riscului in aria transfrontaliera, contract de finantare nr.156161/21.12.2017, codul 15.3.1.040 si eMS code:ROBG-195.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 204-578175
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertantii au obligatia de informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete tehnice sau comerciale. Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.57 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: direct din aplicație.

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE (utilizand facilitatea SICAP) in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Toate documentele (garantia de participare, documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specific disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati.

Referitor la completarea DUAE, in cazul in care autoritatea contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului (alfa), fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A,B,C,D.

Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoatre a ponderilor acestora.

În situația în care egalitatea se menține autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, ce va fi transmisă în SEAP, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica. Se vor transmite Formularul de ofertă și Centralizatorul ofertei financiare .

Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi dovedită prin susținere, în conformitate cu prevederile alin.(1) art. 182 din Legea nr.98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înțelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susținere și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condițiile și în termenele acestuia. Se vor respecta prevederile art.182 și urm. din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, privind terțul susținător.

Modalitate de indeplinire:Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art.196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al tertului poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) Oferta trebuie semnata legal de catre reprezentantul legal al asocierii.

b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere

c) Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata.

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art.196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Mentiune: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini/altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Notă:Achizitorul va acorda avans furnizorului, în limita valorica prevazuta de lege,conform clauzelor contractuale, numai contra unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Recuperarea sumelor reprezentand plăţi în avans se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 264/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabil şi sa prevada ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Achizitorul acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de catre beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract.

Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: DIRECTIA JURIDICA
Postanschrift: Calea Unirii, nr.19
Ort: Craiova
Postleitzahl: 200585
Land: Rumänien
Fax: +40 251408213
Internet-Adresse: www.cjdolj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023