Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73882-2023

03/02/2023    S25

Polen-Sosnowiec: Material zur Ausbesserung von Straßen

2023/S 025-073882

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 020-054814)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Usług Komunalnych
Nationale Identifikationsnummer: REGON 27681549000000
Postanschrift: Plonów 22i
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-200
Land: Polen
E-Mail: j.dzierzkowska@um.sosnowiec.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mzuk.sosnowiec.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny zakup (odbiór własny u Wytwórcy) mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco: betonu asfaltowego AC dla obciążenia ruchem KR1-2 oraz KR3-4

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.C.271.1.15.2023.JD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44113700 Material zur Ausbesserung von Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco: betonu asfaltowego AC dla obciążenia ruchem KR1-2 oraz KR3-4 na potrzeby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 020-054814

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe (VI.3) Informacje dodatkowe)
Anstatt:

1. Oferta składana jest – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2. Wykonawca dołącza do oferty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 2: a) pkt. 2.2. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp] – oświadczenie należy złożyć w formie Jednolitego Dokumentu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ; b) pkt 2.3. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego] – oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ zaznaczając odpowiednią odpowiedź w części III sekcja D zgodnie – ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ ; c) pkt. 2.4. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.] – oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, 3. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.2. a) – b) SWZ należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 4. Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.2. SWZ składają odrębnie: 1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy; 5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1:  pkt 1.2. a) – b) SWZ – w formie Jednolitego Dokumentu na wzorze Załącznika nr 3 do SWZ, oraz  pkt 1.2. c) SWZ – na wzorze Załącznika nr 4 do SWZ, 2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.6.2) SWZ, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: − postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, − wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, − ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, 5) Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wystawiony przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 6.1. SWZ jeżeli Wykonawca ich nie złożył bądź złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Informacje o ochronie danych osobowych zebranych przez Zamaw. w toku postępowania zawarte są w rozdz. I ust. 17 SWZ. Postępowanie prowadzone

muss es heißen:

1. Oferta składana jest – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2. Wykonawca dołącza do oferty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 2: a) pkt. 2.2. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp] – oświadczenie należy złożyć w formie Jednolitego Dokumentu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ; b) pkt 2.3. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego] – oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ zaznaczając odpowiednią odpowiedź w części III sekcja D zgodnie – ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ ; c) pkt. 2.4. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.] – oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, 3. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.2. a) – b) SWZ należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 4. Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.2. SWZ składają odrębnie: 1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy; 2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1:  pkt 1.2. a) – b) SWZ – w formie Jednolitego Dokumentu na wzorze Załącznika nr 3 do SWZ, oraz  pkt 1.2. c) SWZ – na wzorze Załącznika nr 4 do SWZ, 2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.6.2) SWZ, 4) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt 5.2. oraz 5.3. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: − postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, − wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, − ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, 6) Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wystawiony przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 6.1. SWZ jeżeli Wykonawca ich nie złożył bądź złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Informacje o ochronie danych osobowych zebranych przez Zamaw. w toku postępowania zawarte są w rozdz. I ust. 17 SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: