Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73910-2023

03/02/2023    S25

Polen-Pobiedziska: Dienstleistungen im Gartenbau

2023/S 025-073910

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pobiedziska
Nationale Identifikationsnummer: 7773094478
Postanschrift: ul. Kościuszki 4
Ort: Pobiedziska
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Nina Łeptuch-Basa
E-Mail: zp@pobiedziska.pl
Telefon: +48 618977174
Fax: +48 616425994
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pobiedziska.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe usługi w zakresie gminnej zieleni

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.7.2022.NB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

Zadanie I – Utrzymanie gminnej zieleni i zadrzewień

Zadanie II – Wykonanie wycinki drzew w ramach robót przygotowawczych dla zadania 1 „Zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Małego w Pobiedziskach” podzadania 1.1 Tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego i ścieżku edukacyjnej (dydaktycznej) dla projektu pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska” objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 985 925.93 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie I – Utrzymanie gminnej zieleni i zadrzewień

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
90910000 Reinigungsdienste
98000000 Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pobiedziska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie I. Utrzymanie gminnej zieleni i zadrzewień

Zadanie I obejmuje:

bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów stanowiących element zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów, klombów, kwiatów i roślin posadzonych w donicach, usuwanie inwazyjnych gatunków roślin;

wycinka drzew i krzewów – z wyłączeniem wycinek realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych Gminy Pobiedziska;

projektowanie i dokonywanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do wzoru umowy.

Termin realizacji: 8 miesięcy od daty jej podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie II – Wykonanie wycinki drzew w ramach robót przygotowawczych dla zadania 1 „Zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Małego w Pobiedziskach”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pobiedziska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 2 – Wykonanie wycinki drzew w ramach robót przygotowawczych dla zadania 1 „Zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Małego w Pobiedziskach” podzadania 1.1 Tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego i ścieżku edukacyjnej (dydaktycznej).

Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, umowa o dofinansowanie nr MFEOG.07.03.01-15-0036/21-00, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

karczowanie zagajnika

karczowanie drzew

wywożenie dłużyc, gałęzi i karpiny

przesadzenie drzew

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do wzoru umowy.

Termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

U. prawne : Art. 214 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.

U. faktyczne: Gmina Pobiedziska (dalej. G.P.) jest Zamawiającym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Aktem założycielskim z dnia 24.09.2012r. został powołany Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. (dalej. Z.K.) Został on wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań , tym samym otrzymał status osoby prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka stanowi w 100 % własność G.P., która ma pełną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej.

Ponad 90% działalności kontrolowanego Z.K. dot. wykonywania zadań powierzonych jej przez G.P. sprawującą kontrolę .

W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-133749
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie I – Utrzymanie gminnej zieleni i zadrzewień

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. Z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7773228861
Ort: Pobiedziska
NUTS-Code: PL418 Poznański
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 925 925.93 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie, które przysługuje od:

a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie P.z.p.,

- odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A, w terminach określonych w art. 515 P.z.p,

2) skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem,

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX P.z.p.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023