Lieferungen - 73939-2023

03/02/2023    S25

България-София: Превозни средства, извършващи поддръжка или обслужване на железопътни трасета

2023/S 025-073939

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 233-668459)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Владимир Славчев Георгиев
Електронна поща: v_georgiev@rail-infra.bg
Телефон: +359 029326135
Факс: +359 029310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Дост. и във. в експл. на 1бр. к. от спец. м. за раб. по ж. път с междур. 1435мм, съст. се от балст. м., план. м. и трподб. м. за укр. на 2бр. тр. тип дуом. с цикл. дв. по вр. на р. пр. и св. с м.

II.1.2)Основен CPV код
34621200 Превозни средства, извършващи поддръжка или обслужване на железопътни трасета
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Средния ремонт на железния път се извършва без демонтаж на релсо-траверсовите звена от стария път и включва следните пътноремонтни дейности: пресяване на баластовото легло, подбиване и нивелиране на желез­ния път т.е. привеждане на  железния път в проектното му състояние по ос и ниво чрез подбиване на баласта под траверсите, уплътняване срещу челата им и задържането на баласта в това положение. При средния ремонт се извършват и съответни довърш. операции като допълн. насипв. на баласт, уплътн, оформяне и разпределя­не на баласта по баластовото легло и стабилиз. на ж. път. С цел изпълнение на разраб. график от под. ЖПС и плана за среден ремонт на ж път и съоръж. към него е необходио да се достави 1 бр.  компл. Описание на изискв. на възложителя е посочено в ТС, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 233-668459

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 09/02/2023
Да се чете:
Дата: 02/03/2023
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 10/02/2023
Да се чете:
Дата: 06/03/2023
VII.2)Друга допълнителна информация: