Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 73968-2023

Submission deadline has been amended by:  124988-2023
03/02/2023    S25

Finnland-Lappeenranta: Bauarbeiten

2023/S 025-073968

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Nationale Identifikationsnummer: 3221313-1
Postanschrift: Valto Käkelän katu 3
Ort: LAPPEENRANTA
NUTS-Code: FI1C5 Etelä-Karjala
Postleitzahl: 53130
Land: Finnland
E-Mail: hankinnat@ekhva.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ekhva.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/ekhva?id=430340&tpk=738551cb-f3cc-4cc4-bd4d-3e2a8e65a5f8
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/ekhva?id=430340&tpk=738551cb-f3cc-4cc4-bd4d-3e2a8e65a5f8
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Etelä-Karjalan keskussairaala / Uusi välinehuolto- ja ravintokeskus

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (jäljempänä "Tilaaja") pyytää osallistumishakemuksia Etelä-Karjalan keskussairaalan uuden välinehuolto- ja ravintokeskus -urakan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Hankinta toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana.

Keskusvälinehuollon tarkoituksena on tuottaa potilaiden hoidossa käytettävien välineiden ja instrumenttien puhdistus-, desinfiointi-, tarkastus-, pakkaus- ja sterilointipalvelua voimassa olevia säädöksiä noudattaen. Keskusvälinehuolto tuottaa pääsääntöisesti palvelun keskussairaalan tarpeisiin sekä koko Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toiminta-alueelle.

Keskussairaalassa toimii tällä hetkellä suhteellisen pieni ravintokeskus, joka tuottaa ravintopalvelut keskussairaalan kaikille osastoille. Armilan sairaalan toinen, suhteellisen pieni, ravintokeskus puolestaan tuottaa ruokapalvelut Armilan sairaalan osastoille sekä palvelutaloihin Lappeenrannan alueella. Palvelujen keskittämisellä uudisrakennukseen yhteen toimipaikkaan pystytään yhdistämään kahden eri yksikön toiminnat, mikä edesauttaa henkilöstön yhteistyötä ja yhteiskäyttöä sekä tehostaa toimintaa.

Hanke mahdollistaa palvelujen kehittämisen ja tehostamisen sekä asianmukaiset, nykyaikaiset ja terveelliset tilat henkilöstölle. Uudisrakennushankkeen yhteydessä toteutetaan myös 4A-rakennusosassa sijaitsevan henkilöstöravintola Valton saneerausurakka.

Vaikka uudishanke toteutetaan kiinteästi liittyväksi käynnissä olevaan keskussairaalaan, se ei sinänsä ole sairaalarakennus. Rakennuksessa ei tule olemaan vastaanottotiloja, vuode- tai muita sairaalaosastoja tai tutkimustiloja. Rakennus ei myöskään ole missään määrin julkinen tila eikä se tule olemaan avoinna ulkopuolisille. Rakennusta onkin ajateltava enemmänkin teollisuus- / tuotantolaitoksena, jossa väline- ja ravintohuollon tilojen sijoittelu on ensiarvoisen tärkeässä asemassa (materiaali- ja työntekijävirrat, logistiikka, toimintojen liittyminen olemassa olevaan sairaalaan). Kaikki sisätilat on jo pääosin suunniteltu käyttäjien toiveiden mukaisiksi ja ovat lähestulkoon lukittuja. Mikäli tarjoaja kykenee esittämään poikkeuksellisen innovatiivisen ja kustannuksia säästävän sekä käyttäjille sopivan tilaratkaisun, on tilojen muokkaus mahdollista.

Väline- ja ruokahuollon käyttämät kiinteät sairaalalaitteet sekä hankkeelle rakennettavat muuntamot tuottavat poikkeuksellisen suuren lämpökuorman. Tilaaja on laadituttanut hankkeelle energia- ja hiilijalanjälkiselvityksen, jota käytetään talotekniikkasuunnittelun apuna. Tilaaja odottaa tarjoajilta laadukkaita ja innovatiivisia ratkaisuja hukkalämmön talteenottoon ja uudelleen käyttöön sairaalan alueelle.

Urakoitsijavalinnassa ja pisteytyksessä tullaan painottamaan normaalia enemmän talotekniikkaosaamista.

Tilaaja antaa tarjoajille lähes urakkalaskentatasoiset suunnitelmat uudisrakennuksen ja ns. L-siiven välille rakennettavasta tunnelista. Lisäksi tarjoajille toimitetaan mm. pohjatutkimusaineisto.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on rakennusurakka koskien Etelä-Karjalan keskussairaalan ravinto- ja välinehuoltokeskusta.

Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä johon valitaan kolme (3) tarjoajaa. Urakka toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakana.

Hankintamenettelyn vaiheet ja sen alustava aikataulu on kuvattu osallistumispyynnön Liitteessä 3 Alustava neuvottelukutsuluonnos.

Osallistumishakemuksen tekevä ehdokas voi olla joko yksi yritys tai useamman yrityksen muodostama ryhmittymä. Ryhmittymän on kuitenkin nimettävä vastuullinen päätoteuttaja. Päätoteuttaja hoitaa yhteydenpidon ryhmittymän ja hankintayksikön välillä. Ryhmittymän yritykset vastaavat suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta Hankintayksikölle yhteisvastuullisesti.

Mikäli osallistumishakemus jätetään ryhmittymänä, kaikkien ryhmittymän jäsenten osalta tulee täyttää ja toimittaa omat ESPD-lomakkeet. Mikäli ehdokas vetoaa alihankkijan voimavaroihin soveltuvuusvaatimusten täyttymiseksi, tulee myös tällaisten voimavara-alihankkijoiden täyttää omat ESPD-lomakkeensa.

Hankintayksiköllä on velvollisuus selvittää hankintalain 80 §:n mukaisten pakollisten poissulkuperusteiden olemassaolo ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Asian selvittämiseksi hankintayksikkö tulee pyytämään tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta kopiot yrityksen yhteisösakko-otteesta ja yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön rikosrekisteriotteista.

Ehdokkaiden huomiota kiinnitetään siihen, että hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea ehdokas hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos ehdokas ei täytä ehdokkaan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjoaja sekä LVI-suunnittelusta vastaava yritys voi olla edustettuna vain yhdessä osallistumishakemuksessa. Tilaaja ei rajoita muiden suunnittelijoiden osallistumista osallistumishakemuksiin. 

Ryhmittymään kuuluvia yrityksiä ei voi vähentää tai muuttaa osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen.

Osallistumishakemuksen jälkeisessä tarjouspyynnössä tarjousten valintaperuste tulee olemaan kokonaistaloudellinen edullisuus/paras hinta-laatusuhde. Hinnan painoarvo sijoittuu välille 40 % - 60% ja laadun painoarvo sijoittuu välille 40 % - 60 %. Tämä tarkentuu menettelyn edetessä. Tarkempi aikataulu on liitteenä 4 Hankinnan alustava aikataulu ja alustavat tarjousten vertailuperusteet ovat osallistumishakemuksen Liitteessä 2 alustavat tarjousten vertailuperusteet. Lopulliseen tarjouspyyntöön täydennetään muut nimettävät suunnittelijat/asiantuntijat kuten palotekninen suunnittelija, akustinen suunnittelija ja logistiikka-asiantuntija.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ehdokkaiden määrä on arvioitu hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittäväksi kilpailun varmistamiseksi. Ehdokkaita kutsutaan kolme (3), jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Jos soveltuvia ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, hankintayksikkö jatkaa menettelyä pyytämällä kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat aloittamaan neuvottelut.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023