Dienstleistungen - 73971-2023

03/02/2023    S25

Polska-Chrzanów: Usługi leśnictwa

2023/S 025-073971

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 020-054303)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów
Adres pocztowy: ul. Oświęcimska 31
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Durak
E-mail: elzbieta.durak@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 668125284
Faks: +48 326234154
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.chrzanow.katowice.lasy.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2023

Numer referencyjny: ZB.270.2.2023
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

prace z zakresu odnowień, siewów, grodzeń upraw, zabezpieczenia sadzonek oraz przygotowania gleby, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2023.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 020-054303

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 10 572.20 EUR

Powinno być:

Wartość bez VAT: 10 572.20 PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje: