Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 74091-2022

11/02/2022    S30

Polen-Zakopane: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2022/S 030-074091

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, 00-449 Warszawa, Ul. Łazienkowska 6a, Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1
Postadres: Ul. Bronisława Czecha 1
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Zachura
E-mail: zamowienia.zakopane@cos.pl
Telefoon: +49 182632677
Fax: +49 182014906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.cos.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.cos.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Referentienummer: ZP.3.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia: Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Pełna treść w SWZ

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakopane

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w ZakopanemPrzedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) do COS-OPO w Zakopanem.

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowieniach umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania podpisanych Generalnych Umów Dystrybucyjnych z właściwymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Instytucji Zamawiającej.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnianie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mającego na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonawcy pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zmawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porumieni w sprawie spłaty tych należności.

Eventuele minimumeisen:

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodności przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, ze wykażą że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenia konkurencji, może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,5 i 6 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełni łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami , w tym organami ścigania,

lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzgledniające wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, na mocy art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawcy muszą złożyć JEDZ w postaci elektronicznej.

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej, instrukcję wypełnienia dokumentu można znaleźć pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

3. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (materiał pomocniczy).

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokument można wypełnić za pomocą elektronicznego narzędzia dostępnego pod adresem:

https://ec.europa.eu/tools/espd

Oświadczenie JEDZ winno zawierać, w szczególności informacje, że:

• Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych - oświadczenie Wykonawca składa odpowiednio w części III JEDZ Tabela A, B, C i D.

• Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ - Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił tylko sekcję α (alfa) tj. ogólne oświadczenie.

Wymaganie złożenia odrębnych JEDZ dotyczy także wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz podmiotów, na których zasobach wykonawca polega.

4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, i pkt. 4 ustawy (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.,

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 3 do SWZ.

Eventuele minimumeisen:

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (według załącznika nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

4) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną lub aktualnej koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r., Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.833 ze zm.),

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, ten korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

II WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w Rozdziale VIII Podrozdział I ust. 9 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, innych równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VIII Podrozdział 1 ust. 9 pkt 1).

2. Dokumenty, o którym mowa w Rozdziale VIII Podrozdział II ust. 1 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII Podrozdział II ust. 1 pkt 1) lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII podrozdział I ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dokumenty lub oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego, tj.:

1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

2)Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

4) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za bezpłatne.baz.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z psu

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Zamawiający stosuje procedurę przyśpieszoną, gdyż poprzednie postępowania, prowadzone uprzednio centralnie nie doszły do skutku (nie zakończyły się udzieleniem zamówienia). W między czasie, Zamawiający rozpoczął realizację inwestycji związanej z budową zadaszonego toru lodowego i poznał wstępne założenia, w zakresie prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Zamawiający ponadto, musi zaplanować strategię zakupu energii elektrycznej od 01.01.2023 r. z uwzględnieniem skokowego wzrostu zużycia, co uzasadnia skrócenie terminu składania ofert z uwagi na pilną konieczność. Realizacja zamówienia do 31.12.2022 r. została ustalona zatem z założeniem, że od 01.01.2023 r. zawierana będzie nowa umowa, uwzględniająca powstający obiekt toru lodowego. Skrócenie z kolei terminu składania ofert zdaniem Zamawiającego w dobie elektronizacji nie wpływa negatywnie na zmniejszenie ilości ofert. Potrzeba realizacji jest zatem uzasadniona, a termin składania ofert może zostać skrócony.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pełna treść w swz

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z PZP oraz siwz

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2022