De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 74091-2022

11/02/2022    S30

Polen-Zakopane: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2022/S 030-074091

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, 00-449 Warszawa, Ul. Łazienkowska 6a, Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1
Postadres: Ul. Bronisława Czecha 1
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Zachura
E-mail: zamowienia.zakopane@cos.pl
Telefoon: +49 182632677
Fax: +49 182014906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.cos.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w Zakopanem

Referentienummer: ZP.3.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2022