Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Bauleistung - 74136-2020

14/02/2020    S32    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Installation von Zentralheizungen

2020/S 032-074136

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postanschrift: Puławska 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 02-566
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Olga Kowaszewicz
E-Mail: olga.kowaszewicz@veolia.com
Telefon: +48 226585693

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://energiadlawarszawy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://energiadlawarszawy.pl/o-nas/zakupy/roboty-budowlane/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność związana z dystrybucją ciepła

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie budowy węzłów ciepłowniczych w budynkach zasilanych z kotłowni: Rakietników 25A (Etap I) oraz Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1 (Etap V).

Referenznummer der Bekanntmachung: 19/228/PN/RB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45331100
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie budowy węzłów ciepłowniczych – Zadanie II: Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV i Etap V. Zakres obejmujący węzły Etapu I i Etapu V: Zadanie 1: budowa węzłów w budynkach dla Etapu I –zasilanych z kotłowni Rakietników 25A i Zadanie 2: budowa węzłów cieplnych w budynkach dla Etapu V – zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1.

W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS .01.05.00-00-0010/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1: budowa węzłów w budynkach dla Etapu I – zasilanych z kotłowni Rakietników 25A

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów cieplnych w budynkach dla Etapu I – zasilanych z kotłowni Rakietników 25A. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0010/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały / Gewichtung: 10.00
Preis - Gewichtung: 90.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 17/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.05.00-00-0010/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca składając ofertę na zadanie 1 zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 3 000,00 PLN (szczegóły w części I SIWZ).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2: budowa węzłów cieplnych w budynkach dla Etapu V – zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów cieplnych w budynkach dla Etapu V – zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0010/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały / Gewichtung: 10.00
Preis - Gewichtung: 90.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 17/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.05.00-00-0010/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca składając ofertę na zadanie 2 zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 3 000,00 PLN (szczegóły w części I SIWZ).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową – w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie co najmniej:

– dla Zadania 1 – 10 węzłów cieplnych,

– dla Zadania 2 – 10 węzłów cieplnych.

Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy;

Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oddzielnie dla każdego zadania. Warunki wyrażone są jako minimalne poziomy zdolności i nie podlegają sumowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie.

2. Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.

2.1. Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189).

2.2. Kierownik robót branżowych w zakresie robót instalacyjnych: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

2.3. Kierownik robót branżowych w zakresie robót elektrycznych: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

2.4. Kierownik robót branżowych w zakresie robót budowlanych: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

2.5. Pracownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia (kwalifikacje) zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. poz. 89.828 z późń. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci E grupa I – (roboty elektryczne);

2.6. Pracownik robót spawalniczych – posiadający uprawnienia (kwalifikacje) spawalnicze zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. poz. 40.470 z późń. zm.), uprawniające do spawania gazowego lub elektrycznego (roboty spawalnicze).

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 t.j), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 10:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej: https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl w siedzibie Zamawiającego w sali „Sztokholm".

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wszyscy zainteresowani. Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt l, 2, 4–8 Pzp.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”.

4. Ofertę i jednolity europejski dokument zamówienia sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Ofertę należy złożyć w oryginale, co oznacza, że oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej jako dokument elektroniczny w formacie takim jak np. .doc lub. pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej. Szczegółowy sposób składania oferty został opisany w cz. I SIWZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24ust. l pkt 23 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. l Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt 7.3–7.11 oraz pkt 8–12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej na stronie, o której mowa w sekcji 1.3. niniejszego ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ww. dokumenty składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu tego powinien wynikać:

a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A., ul. S. Batorego 2, 02-591 Warszawa, POLSKA. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, tj. 3 000 PLN (dla zadania 1); 3 000 PLN (dla zadania 2) – szczegóły w części I SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020