Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 74203-2020

14/02/2020    S32    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Kazanlak: Bauarbeiten

2020/S 032-074203

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Kazanlak
Nationale Identifikationsnummer: 000817778
Postanschrift: bul. „Rozova dolina“ No. 6
Ort: Kazanlak
NUTS-Code: BG344
Postleitzahl: 6100
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Z. Balevski — nachalnik otdel PNOChROP; M. Tsekova — gl. ekspert PP
E-Mail: z.balevski@kazanlak.bg
Telefon: +359 43198-245/ +359 43198-255
Fax: +359 43198-266

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.kazanlak.bg/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.kazanlak.bg/page-9533.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.kazanlak.bg/page-9533.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Строително-монтажни работи по изграждане на туристически комплекс „Светът на траките“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на процедурата е изграждането на нова инфраструктура и сграден фонд — туристически комплекс „Светът на траките“, който ще изпълнява ролята на многофункционален посетителски и обслужващ център за сериен обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис“. Изпълнителят следва да извърши следните основни дейности:

1. изграждане на сграда билетен център и кафене;

2. изграждане на сграда тематичен ресторант с винарна;

3. изграждане на обособена част места за настаняване с 5 самостоятелни къщи;

4. изграждане на централна сграда с поредица от отделни помещения, вкл. приемната част (фронт офис), тронната зала, шатрата (многофункционална зала), заседателна зала и други;

5. изграждане на прилежаща инфраструктура — паркинги, алеи, подпорни стени, огради, парапети, перголи, паркова мебел и други.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 762 791.62 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344
Hauptort der Ausführung:

ПИ с идентификатор 83199.39.276 по КККР на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на процедурата е изграждането на нова инфраструктура и сграден фонд — туристически комплекс „Светът на траките“, който ще изпълнява ролята на многофункционален посетителски и обслужващ център за сериен обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис“. Изпълнителят следва да извърши следните основни дейности:

1. изграждане на сграда билетен център и кафене;

2. изграждане на сграда тематичен ресторант с винарна;

3. изграждане на обособена част места за настаняване с 5 самостоятелни къщи;

4. изграждане на централна сграда с поредица от отделни помещения, вкл. приемната част (фронт офис), тронната зала, шатрата (многофункционална зала), заседателна зала и други;

5. изграждане на прилежаща инфраструктура — паркинги, алеи, подпорни стени, огради, парапети, перголи, паркова мебел и други.

Комплекс „Светът на траките“ ще включва: вход и изход, паркинг, сгради за обществено обслужване и второстепенни обслужващи сгради, площадки, озеленяване, атракции на открито и закрито, както и довеждане до комплекса на трасе на велоалея — продължаването и от град Казанлък Музей на розата — посока север — град Шипка.

Общата площ на имота е 19 064 кв. м, застроената площ е под норматива от разрешени 50 % — пл., застр. разг. площ също е под нормативната (кинт = 1,5), озеленяването е също със спазен норматив от 40 %.

Изготвен е инвестиционен проект в „техническа“ фаза със следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, ОВК, ЕЕ, „Геодезия“, ВиК, „Електрическа“, „Технологична“, „Ландшафт“, „Паркоустройство и благоустройство“, „Пожарна безопасност“; наличен комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания за строежите. Налични са съгласувателни писма и становища от експлоатационни дружества и други съгласувателни органи.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описан и регламентиран в инвестиционния проект, неразделна част към настоящата документация.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 762 791.62 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект BG16RFOP001-6.002.0002 „Светът на траките“, финансиран от ОПРР 2014-2020 г., Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции"

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Финансирането ще се осъществява от:

— Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД – 02-37-135/26.11.2019 год.,

— Финансов инструмент, договор за финансиране на допустим проект № 19F-0018510 7.8.2019 г.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи първа група, първа категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или еквивалентна дейност за обект/строеж/и сграда/и.

Поставеното от възложителя изискване за изпълненото строителство може да бъде изпълнено в 1 или повече договори/обекти за строителство.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

Преди сключване на договор избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— ръководител на обекта — да притежава висше образование, специалност „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна и участие като „ръководител или зам.-ръководител на обект“ на минимум 1 (един) обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка.

Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или еквивалентна дейност за обект/строеж/и сграда/и.

— технически ръководител — технически правоспособно лице съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестранните лица и участие като „технически ръководител“ на минимум 1 (един) обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка.

Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или еквивалентна дейност за обект/строеж/и сграда/и.

— експерт „Геодезист“ с минимум 3 (три) години общ професионален опит,

— експерт по отопление, вентилация и климатизация, с минимум 3 (три) години общ професионален опит.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката, в това число:

— специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение),

— допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),

— професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката).

Информацията за лицата от екипа се попълва в част IV, раздел буква В, т, 6) от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Същата може да се предостави в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документът за предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

2. Авансово заплатената по договора сума се обезпечава от страна на изпълнителя с гаранция в полза на възложителя за сума в размер на авансовото плащане.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Административна сграда на Община Казанлък — гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, ет. 1, зала № 6

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Освен на посочените основания възложителят отстранява и участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

— участник, който е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— участник, чието ценово предложение надхвърля максималната обща стойност на поръчката,

— участник, който предложи срок за изпълнение на поръчката, по-дълъг от поставения максимален срок от 15 (петнадесет) месеца,

— участник, който откаже да удължи първоначално определения срок за валидност на офертата при поискване от възложителя,

— участник, който представи организация за изпълнение на поръчката и линеен график, които не обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката,

— участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не съответства на ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката,

— участник, чиято организация за изпълнение на поръчката показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие по отношение на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти,

— участник, чийто линеен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси,

— участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не съответства на ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката и предложения срок за изпълнение,

— участник, който не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от изискуемите към него приложения или някой от тези представени документи не съответства на изискванията на възложителя,

— участник, чието ценово предложение не съответства на предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката,

— участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове строително-монтажни работи,

— участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),

— участник, за когото е налице някое от основанията, предвидени в чл. 107 от ЗОП.

2. Авансово заплатената по договора сума се обезпечава от страна на изпълнителя с гаранция в полза на възложителя за сума в размер на авансовото плащане. Гаранцията трябва да е под формата на парична сума, внесена по посочена от възложителя банкова сметка/на безусловна неотменяема банкова гаранция при условията, определени в документацията за обществената поръчка/на застраховка, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя и да е със срок на валидност не по-малко от 3 (три) календарни дни след датата, на която авансовото плащане ще е напълно възстановено от изпълнителя.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020