Usługi - 7423-2017

07/01/2017    S5

Republika Czeska-Praga: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2017/S 005-007423

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Krajowy numer identyfikacyjny: 00005886
Adres pocztowy: Sokolovská 217/42
Miejscowość: Praha 9
Kod NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Kod pocztowy: 190 22
Państwo: Czechy
Osoba do kontaktów: Martin Houdek
E-mail: zakazky@dpp.cz
Tel.: +420 296193081
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dpp.cz/
Adres profilu nabywcy: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opravy ponorných kalových čerpadel na trasách metra.

II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pozáruční opravy ponorných kalových čerpadel používaných v čerpacích stanicích umístěných v prostorech metra ve stanicích, tunelech, v technických prostorech a technických centrech.

Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 13 993 662.25 CZK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Praha.

II.2.4)Opis zamówienia:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pozáruční opravy ponorných kalových čerpadel používaných v čerpacích stanicích umístěných v prostorech metra ve stanicích, tunelech, v technických prostorech a technických centrech.

Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena uvedená v čl. II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky a v čl. V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky je cena dle Modelového příkladu – Spotřebního koše, který slouží pouze k hodnocení nabídek. Konkrétní služby v konkrétním objemu budou zadavatelem poptávány až v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 136-246700
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opravy ponorných kalových čerpadel na trasách metra

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LK Pumpservice – Services, s.r.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 04636465
Adres pocztowy: Kolbenova 898/11
Miejscowość: Praha 9-Vysočany
Kod NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Kod pocztowy: 190 00
Państwo: Czechy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 993 662.25 CZK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cena uvedená v čl. II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky a v čl. V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky je cena dle Modelového příkladu – Spotřebního koše, který slouží pouze k hodnocení nabídek. Konkrétní služby v konkrétním objemu budou zadavatelem poptávány až v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: tř. Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Faks: +420 542167115
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit UOHS i Zadavateli do 10 dnů doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2017