Services - 74421-2015

Afficher la vue résumée

03/03/2015    S43    - - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Obchodné organizačné služby

2015/S 043-074421

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
Lamačská cesta 8/A
Kontaktné miesto (miesta): Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Molnárová
811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Telefón: +421 910904887
E-mail: sona.molnarova@ultimaratio.sk
Fax: +421 269253180

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.cvtisr.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: podpora vedy a výskumu
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zabezpečenie dodávky expertných podporných služieb v procese transferu technológií.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Slovenská republika. Sídlo verejného obstarávateľa alebo pracoviská pre transfer technológií slovenských akademických inštitúcií (univerzity, vysoké školy, ústavy SAV, rezortné výskumné ústavy a pod. vo všetkých krajoch SR).

Kód NUTS SK

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zabezpečenie dodávky expertných podporných služieb v procese transferu technológií.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky – zabezpečenia EPS (expertných podporných služieb) v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií budovaný v rámci implementácie projektu NITT SK a pre Národné podnikateľské centrum v rámci projektu NPC – tvorí časť B1. súťažných podkladov – Opis predmetu obstarávania.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79996000, 79400000, 79411100, 79412000, 79413000, 79997000, 79310000, 79311000, 79314000, 79120000, 79110000, 79121000, 79121100, 79130000, 79140000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Maximálne 10 400 hodín expertných poradenských služieb.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 434 636,80 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 7 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Časť 1: Zabezpečenie poskytovania EPS v rámci vedných oblastí strojárstvo, výrobné systémy, elektrotechnika, energetika, telekomunikácie, doprava, stavebníctvo, materiály
1)Stručný opis
Časť 1: Zabezpečenie poskytovania EPS v rámci vedných oblastí strojárstvo, výrobné systémy, elektrotechnika, energetika, telekomunikácie, doprava, stavebníctvo, materiály. Podrobné vymedzenie sa nachádza v súťažných podkladoch, časť B1. Opis predmetu zákazky.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79996000, 79400000, 79411100, 79412000, 79413000, 79997000, 79310000, 79311000, 79314000, 79120000, 79110000, 79121000, 79121100, 79130000, 79140000

3)Množstvo alebo rozsah
Maximálne 4 160 hodín expertných poradenských služieb.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 173 854,72 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Zabezpečenie poskytovania EPS v rámci vedných oblastí oblastí chémia, farmácia, medicína, biotechnológie
1)Stručný opis
Zabezpečenie poskytovania EPS v rámci vedných oblastí oblastí chémia, farmácia, medicína, biotechnológie.
Podrobné vymedzenie sa nachádza v súťažných podkladoch, časť B1. Opis predmetu zákazky.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79996000, 79400000, 79411100, 79412000, 79413000, 79997000, 79310000, 79311000, 79314000, 79120000, 79110000, 79121000, 79121100, 79130000, 79140000

3)Množstvo alebo rozsah
Maximálne 3 120 hodín expertných poradenských služieb.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 130 391,04 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 3 Názov: Zabezpečenie poskytovania EPS v rámci vedných oblastí biológia, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, vodné hospodárstvo, lesníctvo, drevospracujúci priemysel, životné prostredie
1)Stručný opis
Zabezpečenie poskytovania EPS v rámci vedných oblastí biológia, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, vodné hospodárstvo, lesníctvo, drevospracujúci priemysel, životné prostredie.
Podrobné vymedzenie sa nachádza v súťažných podkladoch, časť B1. Opis predmetu zákazky.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79996000, 79400000, 79411100, 79412000, 79413000, 79997000, 79310000, 79311000, 79314000, 79120000, 79110000, 79121000, 79121100, 79130000, 79140000

3)Množstvo alebo rozsah
Maximálne 3 120 hodín expertných poradenských služieb.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 130 391,04 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný zo ŠF EÚ, Operačný program Výskum a vývoj, Národný projekt: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK v rámci projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF), v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043 a pre účely implementácie národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku I. etapa v rámci projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ RKAZ 26240220092.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. Osobné postavenie – § 26 Zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača v súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní 25/2006 (ZVO), pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku do súťaže.
Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 26 ods. 1 ZVO. Splnenie týchto podmienok preukáže podľa podľa § 26 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Tieto podmienky účasti sa viažu na všetky časti predmetu zákazky rovnako.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 2. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie:
2.1 vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Vyjadrenie banky musí obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1 uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendárô
2.1.2 jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie.
Táto podmienka účasti sa viaže na všetky časti predmetu zákazky rovnako.
Prepočet inej meny na EUR sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej spôsobilosti. Uchádzač zároveň podrobne zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Odôvodnenie podmienky: Verejný obstarávateľ si potrebuje, vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, overiť uchádzačovu ekonomickú stabilituô
2.2 ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenieô
2.3 v prípade, že uchádzač využije na preukázanie ekonomického a finančného postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie ekonomického a finančného postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, resp. § 26 ods. 2 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky aj samotnú zmluvu s treťou osobou, ako aj doklady podľa § 26 ods.2, vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnutéô
2.4 vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bode 2.1 a 2.2.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
3. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona uchádzač podmienku účasti preukáže v nasledovnom rozsahu:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru za tri roky predchádzajúce lehote predkladania ponúk podľa bodu IV.3.4 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorých predmetom bolo poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako sú služby, ktoré sú predmetom zákazky s uvedením: obchodného mena a sídla odberateľa, predmetu dodávky, cien, lehôt dodania (od – do, v tvare mesiac/rok) a kontaktnej osoby odberateľa, doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb. Verejný obstarávateľ požaduje, aby finančný objem poskytnutých služieb bol spolu za uvedené obdobie v hodnote minimálne:
— pre časť 1: 200 000 EUR bez DPH,
— pre časť 2: 150 000 EUR bez DPH,
— pre časť 3: 150 000 EUR bez DPH.
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viac častí, minimálna požadovaná hodnota poskytnutých služieb sa stanoví ako súčet minimálnej požadovanej hodnoty dodávok pre jednotlivé časti.
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru sa pokladajú expertné podporné služby transferu technológií vo vedných oblastiach uvedených v opise predmetu zákazky pre konkrétnu časť predmetu zákazky.
3.1.1. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Uchádač môže potvrdenie o kvalite poskytnutých služieb preukázať na formulári A časti A2 Podmienky účasti uchádzačov.
Odôvodnenie podmienky:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky;
3.2. podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač uvedie požadované údaje o subdodávateľoch, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia.
Táto podmienka účasti sa viaže na všetky časti predmetu zákazky rovnako.
Odôvodnenie podmienky:
Táto požiadavka vyplýva z § 32 ods. 3) zákona o verejnom obstarávaní.
3.4. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky aj samotnú zmluvu s treťou osobou, ako aj doklady podľa § 26 ods. 2 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
4. Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti predložené uchádzačom musia byť originály alebo ich úradne overené kópie. Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technického postavenia spoločne.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
CVTI/EPS/1/2015
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 14.4.2015 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
14.4.2015 - 10:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné: Slovenský alebo český jazyk.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.8.2015
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14.4.2015 - 11:00

Miesto:

Sídlo verejného obstarávateľa.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Lehota otvárania ponúk uvedená v bode IV.3.8. sa vzťahuje len na otváranie častí ponúk „Ostatné“, ktoré je neverejné. Časti ponúk „Kritéria“ budú otvorené v lehote uvedenej v § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie ponúk časť „Kritéria“ bude verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené, alebo ich oprávnení zástupcovia.
Na otváraní ponúk časť Kritériá sa môže zúčastniť štatutárny zástupca uchádzača alebo štatutárnym orgánom splnomocnený zástupca uchádzača. Dátum otvárania ponúk časť Kritériá bude uchádzačom oznámený verejným obstarávateľom.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný zo ŠF EÚ, Operačný program Výskum a vývoj, Národný projekt: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK v rámci projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF), v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043 a pre účely implementácie národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku I. etapa v rámci projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ RKAZ 26240220092.
VI.3)Doplňujúce informácie
Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti predložené uchádzačom musia byť originály alebo ich úradne overené kópie. Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.
V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná až po úspešnej kontrole procesu verejného obstarávania predmetu zákazky vykonanej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
Súťažné podklady sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26.2.2015