Lieferungen - 74520-2020

Submission deadline has been amended by:  132640-2020
14/02/2020    S32    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Pokrzywnica: Kotły grzewcze

2020/S 032-074520

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pokrzywnica
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Pokrzywnica
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 06-121
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Mróz
E-mail: inwestycje@pokrzywnica.pl
Tel.: +48 236918844
Faks: +48 236918555

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pokrzywnica.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.pokrzywnica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-Propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-Propublico.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych

Numer referencyjny: RI.271.1.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”, w podziale na 2 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę i 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Pokrzywnica

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części I: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę i 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna: wykonanie dokumentacji projektowych dla 38 instalacji kotłów na biomasę (pellet) i 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gminy Pokrzywnica, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montaży instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się dziewięć zestawów instalacji kotłów, w ilościach:

— zestaw I: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 10 szt.,

— zestaw II: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 2 szt.,

— zestaw III: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW w ilości 10 szt.,

— zestaw IV: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 6 szt.,

— zestaw V: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 4 szt.,

— zestaw VI: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW w ilości 6 szt.,

— zestaw VII: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o objętości netto min. 140 dm3 w ilości 1 szt.,

— zestaw VIII: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o objętości netto min. 190 dm3 w ilości 1 szt.,

— zestaw IX: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW w ilości 1 szt.

3.1.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.04.03.01-14-b342/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części I.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 29 instalacji kotłów na gaz płynny

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Pokrzywnica

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części II: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 29 instalacji kotłów na gaz płynny: wykonanie dokumentacji projektowych dla 29 instalacji kotłów jednofunkcyjnych na gaz płynny z zewnętrznym zbiornikiem na gaz w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gminy Pokrzywnica, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montaży instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się 7 zestawów instalacji kotłów, w ilościach:

— zestaw I: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 12 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 5 szt.,

— zestaw II: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 12 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, w ilości 4 szt.,

— zestaw III: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 5 szt.,

— zestaw IV: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 3 szt.,

— zestaw V: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3 w ilości 9 szt.,

— zestaw VI: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 2 szt.,

— zestaw VII: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3 w ilości 1 szt.

3.1.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.04.03.01-14-b342/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części II.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę:

a) 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) dla części I;

b) 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) dla części II.

W przypadku złożenia oferty na obie części warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 240 000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

5.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) w zakresie części I: zamówienia polegające na wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 10 instalacji kotłów na biomasę i/lub zgazowanie drewna. Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. instalacji w ramach kilku zamówień łącznie;

b) w zakresie części II: zamówienia polegające na wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 10 instalacji kotłów na gaz płynny wraz ze zbiornikami gazu. Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. instalacji w ramach kilku zamówień łącznie.

Uwaga! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

5.2.3.2. Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) w zakresie części I:

— projektant branży sanitarnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej),

— kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych;

b) w zakresie części II:

— projektant branży sanitarnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej),

— kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym rozdział II niniejszej SIWZ – IPU (w zakresie części I i II).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/03/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, piętro, sala konferencyjna, POLSKA (za pośrednictwem platformy e-ProPublico).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące zmówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, informację na temat wadium, kryteria oceny ofert i ich znaczenie – zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pokrzywnica.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2020