Lieferungen - 74520-2020

Submission deadline has been amended by:  132640-2020
14/02/2020    S32

Polska-Pokrzywnica: Kotły grzewcze

2020/S 032-074520

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pokrzywnica
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Pokrzywnica
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 06-121
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Mróz
E-mail: inwestycje@pokrzywnica.pl
Tel.: +48 236918844
Faks: +48 236918555
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pokrzywnica.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.pokrzywnica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-Propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-Propublico.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych

Numer referencyjny: RI.271.1.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
44621200 Kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”, w podziale na 2 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę i 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Pokrzywnica

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części I: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę i 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna: wykonanie dokumentacji projektowych dla 38 instalacji kotłów na biomasę (pellet) i 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gminy Pokrzywnica, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montaży instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się dziewięć zestawów instalacji kotłów, w ilościach:

— zestaw I: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 10 szt.,

— zestaw II: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 2 szt.,

— zestaw III: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW w ilości 10 szt.,

— zestaw IV: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 6 szt.,

— zestaw V: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 4 szt.,

— zestaw VI: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW w ilości 6 szt.,

— zestaw VII: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o objętości netto min. 140 dm3 w ilości 1 szt.,

— zestaw VIII: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o objętości netto min. 190 dm3 w ilości 1 szt.,

— zestaw IX: kocioł na zgazowanie drewna o mocy cieplnej minimum 20 kW w ilości 1 szt.

3.1.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.04.03.01-14-b342/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części I.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 29 instalacji kotłów na gaz płynny

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Pokrzywnica

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części II: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 29 instalacji kotłów na gaz płynny: wykonanie dokumentacji projektowych dla 29 instalacji kotłów jednofunkcyjnych na gaz płynny z zewnętrznym zbiornikiem na gaz w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gminy Pokrzywnica, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montaży instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się 7 zestawów instalacji kotłów, w ilościach:

— zestaw I: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 12 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 5 szt.,

— zestaw II: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 12 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, w ilości 4 szt.,

— zestaw III: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 5 szt.,

— zestaw IV: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 190 dm3 w ilości 3 szt.,

— zestaw V: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 18 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3 w ilości 9 szt.,

— zestaw VI: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3, z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności min. 140 dm3 w ilości 2 szt.,

— zestaw VII: kocioł jednofunkcyjny na gaz płynny o mocy cieplnej minimum 25 kW, z zewnętrznym zbiornikiem na gaz o pojemności minimum 2 700 dm3 w ilości 1 szt.

3.1.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.04.03.01-14-b342/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku starania się o zamówienie w zakresie części II.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę:

a) 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) dla części I;

b) 140 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) dla części II.

W przypadku złożenia oferty na obie części warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 240 000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

5.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) w zakresie części I: zamówienia polegające na wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 10 instalacji kotłów na biomasę i/lub zgazowanie drewna. Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. instalacji w ramach kilku zamówień łącznie;

b) w zakresie części II: zamówienia polegające na wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 10 instalacji kotłów na gaz płynny wraz ze zbiornikami gazu. Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. instalacji w ramach kilku zamówień łącznie.

Uwaga! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

5.2.3.2. Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) w zakresie części I:

— projektant branży sanitarnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej),

— kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych;

b) w zakresie części II:

— projektant branży sanitarnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej),

— kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym rozdział II niniejszej SIWZ – IPU (w zakresie części I i II).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/03/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, piętro, sala konferencyjna, POLSKA (za pośrednictwem platformy e-ProPublico).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące zmówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, informację na temat wadium, kryteria oceny ofert i ich znaczenie – zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pokrzywnica.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2020