Prekės - 7456-2020

08/01/2020    S5

Polska-Katowice: Wciągniki

2020/S 005-007456

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327161489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Numer referencyjny: 701902541-1
II.1.2)Główny kod CPV
42416300 Wciągniki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę wciągników z napędem ręcznym dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 13. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 783 szt. wciągników, podciągników.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 035 659.87 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Część nr: 1-13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42416300 Wciągniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A., POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 783 szt. wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym w tym:

Nr zadania Nazwa przedmiotu zamówienia

1 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym z obudową żeliwną:

1.1 o udźwigu min. 1,5 t;

1.2 o udźwigu min. 3,0 t.

2 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną:

2.1 o udźwigu min. 1,6 t;

2.2 o udźwigu min. 1.6 t;

2.3 o udźwigu min. 3,2 t.

3 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych:

3.1 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym o min.udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych.

4 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8 t z obudową żeliwną:

4.1 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym o min. Udźwigu 0,8 t z obudową żeliwną.

5 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t z obudową żeliwną:

5.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

5.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

5.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

6 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5 t z obudową żeliwną:

6.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

6.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

6.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

7 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t z obudową żeliwną:

7.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

7.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

7.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

8 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0 t z obudową żeliwną:

8.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

8.2 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m;

8.3 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

9 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0 t z obudową żeliwną:

9.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

9.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

10 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1 t:

10.1 o udźwigu min. 0,25 t i min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

10.2 o udźwigu min. 0,5 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

10.3 o udźwigu min. 0,75 t i min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

10.4 o udźwigu min. 0,75 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

11 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t:

11.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

11.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

11.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

12 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t:

12.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

12.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

12.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

13 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym:

13.1 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

13.2 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 5,0 m;

13.3 o udźwigu min. 1,0 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

13.4 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 6,0 m;

13.5 o udźwigu min. 3,0 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 128-314719
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 2,5,7
Nazwa:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Roxy” D. Piszczek, E. Piszczek Spółka Jawna
Adres pocztowy: ul. ks. Roboty 106
Miejscowość: Gierałtowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-186
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 799 815.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 819 760.42 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 3
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komstal” Tomasz Michalski
Adres pocztowy: ul. Dębowa 10
Miejscowość: Knurów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-190
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 52 020.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 6, 8, 9, 10, 13
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Petek i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 094 499.96 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 134 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 12
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Profi M TEC PSG Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Borowikowa 11
Miejscowość: Jankowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-215
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 373.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 499.45 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1, 4, 11
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od dnia 12.8.2019 r. będzie obowiązywać do dnia 31.7.2020 r.).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa w dniu 31.7.2020 r. będzie obowiązywać do dnia 31.10.2020 r.).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177 tj. Dz.U. 2018, poz. 1986).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020