Lieferungen - 74680-2020

14/02/2020    S32

Polska-Łódź: Urządzenia i przyrządy do infuzji

2020/S 032-074680

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pomorska 251
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 92-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Dopierała
E-mail: k.dopierala@csk.umed.pl
Tel.: +48 426757489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csk.umed.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.csk.umed.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: ZP/10/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy do infuzji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa pomp insulinowych wraz z programem do sczytywania pamięci pompy na potrzeby oddziałów i poradni diabetologicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33194100-7-Urządzenia i przyrządy do infuzji, 48180000-3-Pakiety oprogramowania medycznego.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 oraz parametry techniczne – Załącznik nr 3.

2. Zamówienie obejmuje 4 pakiety.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 – Pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy do infuzji
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego w siedzibie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej – Łódź, ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium: pakiet 1 – pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi, 4 278,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 – Pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi – z częstymi niedocukrzeniami, zwłaszcza nocnymi.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy do infuzji
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego w siedzibie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej – Łódź, ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi – z częstymi niedocukrzeniami, zwłaszcza nocnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium: pakiet 2 – pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi – z częstymi niedocukrzeniami, zwłaszcza nocnymi, 14 222,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 – Pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi – niesygnalizujących objawów niedocukrzeń

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy do infuzji
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego w siedzibie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej – Łódź, ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi- niesygnalizujących objawów niedocukrzeń

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium: pakiet 3 – pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi – niesygnalizujących objawów niedocukrzeń, 4 889,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 – Pompy insulinowe dla dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy do infuzji
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Zamawiającego w siedzibie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej – Łódź, ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompy insulinowe dla dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium: pakiet 4 – pompy insulinowe dla dorosłych – z opcjami dodatkowymi poza wymogami koniecznymi, 648,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych (parter, budynek A-3, pok. 243)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

02.2021

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020