В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 74691-2020

14/02/2020    S32

България-София: Химически реактиви

2020/S 032-074691

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29509155
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

II.1.2)Основен CPV код
33696300 Химически реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешнолаборатоен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тестове съвместими със спектрофотометър DR 3900

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС — гр. София и регионалните лаборатории съгласно разпределението, предвидено в техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ по ред/Наименование/Брой

1. Кюветен тест флуориди, обхват 0,1? 2,5 mg/l, с размер на кюветата 13 мм, 25 бр./опаковка 2

2. Кюветен тест за ХПК, 0—1 000 mg/l O2, с размер на кюветата 13 мм, 24 теста 19

3. Кюветен тест за ХПК, 0—150 mg/l O2, с размер на кюветата 13 мм, 24 теста 19

4. Кюветен тест за ХПК, 5—60 mg/l O2, 24 теста, с размер на кюветата 13 мм 64

5. Кюветен тест за ХПК, 15—150 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 34

6. Кюветен тест за ХПК, 50—300 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 5

7. Кюветен тест за ХПК, 150—1 000 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 6

8. Кюветен тест за ХПК, 1000—10 000 mg/l O2, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 2

9. Кюветен тест за цианиди, обхват 0,01? 0,6 mg/l CN, 25 бр./опаковка, с размер на кюветата 13 мм 26

10. Реагентен набор за цианиди, обхват 0,002? 0,240 mg/l CN, 100 бр./опаковка 13

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Катализаторни таблетки

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС — гр. София и регионалните лаборатории съгласно разпределението, предвидено в техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ по ред/Наименование/Брой

1. Катализаторни таблетки за определяне на общ азот (5 mg Se + 5g K2SO4) 1 000 бр./оп. 3

2. Катализаторни таблетки за определяне на общ азот (96,5 % K2SO4, 1,5 % Cu SO4. 5H2O, 2 % Se) 1 кг 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сертифицирани референтни материали за определяне на VOC

Обособена позиция №: 29
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696300 Химически реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС — гр. София и регионалните лаборатории съгласно разпределението, предвидено в техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ по ред/Наименование/Брой

1. Сертифициран референтни материали за определяне на VOC CRM 1370 или еквивалентен, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 12

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 199-483020
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 5
Наименование:

Тестове, съвместими със спектрофотометри DR 3900

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 14
Наименование:

Катализаторни таблетки

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 29
Наименование:

Сертифицирани референтни материали за определяне на VOC

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/02/2020